Zgadywanka Po Tekstach Piosenek.

1815 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


Po spraw­dze­niu: Ja­cek Sku­bikow­ski - Było nas dwoje

Te­raz ja nieco przyb­lo­kuję. Os­tatnio ciągle nucę.
"Pedziała mi matka,
Co by se dać pozór
Na gryf­nych chłopaków,
Broń cię, broń cię Boże,
Jak cię ta­ki obłapi,
Diobeł to być może."

Po­za tym nie od­gadnęliście pop­rzed­niego frag­mentu do­dane­go prze­ze mnie. :P  

wypowiedź


"Sam nie wiem- śmiać się czy kląć.
To­tal­ny spa­dek na dno,
Nadziei ze­ro i nic.
Nie miało bo­leć aż tak
I łat­wo zmienić swój czas,
Wczo­raj­sze jut­ro na dziś.

Nie biorę prochów na sen,
Dokład­nie nie wiem jak jest,
Bo każdy dzień wras­ta w noc.
I głos w słuchaw­ce jak twój,
Wy­rywa słowa bez tchu,
A po­tem trzęsę się w noc." 

wypowiedź


nie ma­sona­mi bym sie mar­twił tyl­ko Rothschil­da­mi ha­ha 

wypowiedź


Bar­dzo in­te­resujące, aż w głowie się kręci od tych wcześniej­szych teorii... :-)  

wypowiedź


Adam Ko­per­nik :D Do­piero te­raz za­jarzyłem ;P A tak a pro­pos niego, to był ma­sonem i wyślę Wam coś, może Was zain­te­resu­je(uwa­ga, offtop!)

Odtwórz  

wypowiedź


Pisząc ko­men­tarz początko­wo chciałam na­pisać o Ada­mie Mickiewiczu...
He, he... Myśląc o wie­szczu za­mieniłam imię wiel­kiego astronoma...
Wy­bacz wiel­ki Mi­kołaju, prze­ze mnie za­pew­ne przewróciłeś się w grobie.
Wy­baczcie miłośni­cy as­tro­nomii i poez­ji... 

wypowiedź


Bi­lety pew­nie jeszcze są dostępne, jak­by ko­muś za­leżało.
Mar­ti­ni, jak nie zna to nie pojedzie.

Pa­nowie z klasą myślę, że w od­po­wied­nim mo­men­cie kończą ka­rierę. Po­mimo, że są w dos­ko­nałej for­mie.
Bar­dzo się cieszę, że będę mogła uczes­tniczyć w tym pożegnaniu.

Swoją drogą Mar­ti­ni, jak można nie znać Deep Pur­ple cho­ciażby ze słysze­nia. Oni w mu­zyce, to jak Adam Ko­per­nik w astronomii...

Pew­nie jes­teś z roczni­ka 90 lub wzwyż. Wte­dy nieko­nie­cznie po­win­naś ich znać... :-)))

Poz­dra­wiam Was :-))) 

wypowiedź


Nie znam te­go zes­połu. :P  

wypowiedź


Bi­lety pew­nie wyp­rze­dane? Mar­ti­ni ma nieda­leko ;P  

wypowiedź


Bra­wo Mar­cin !!! Le­piej późno niż wca­le... He, he...:-)))

Łódź 23.05. - będziemy :-) Kto jeszcze będzie ?

Odtwórz

Jed­na z fe­nome­nal­nych ka­pel wszechczasów. Cały czas Świet­ni :-) 

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

scorpion scorpion 29 maja 2013, 11:36 Zap­raszam do gry, którą właśnie wy­myśliłem ;] In­spi­rac­ja- Cze­go Ak­tual­nie Słuchasz?
Zauważyłem, że kiedyś wy­syłało się tam tek­sty, a te­raz wszys­cy po­dają tyl­ko linki.

Za­sady pros­te o ile ktoś pot­ra­fi się dob­rze i szczerze bawić:
Po­dajesz tek­st piosen­ki, ale na ty­le długi, żeby był roz­pozna­wal­ny. Nie tłumaczy­my tek­stów z języków ob­cych, niech będą ory­ginal­ne, cho­ciaż pew­nie gra będzie łat­wiej­sza, gdy cho­ciaż zaczniemy od pol­skich piose­nek :)
Nie zaglądaj w goog­le, nie wiesz, nie znasz, to nie szu­kaj w in­terne­cie, daj szansę in­nym. Jeśli wątek się zblo­kuje, masz pra­wo spraw­dzić słowa w in­terne­cie, ale mu­sisz to uwzględnić przy odpowiedzi.
Nie kłam i baw się dob­rze! :)

No to zaczy­namy!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 16:30M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 19:52zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 16:25M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 16:18doremi wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 16:11doremi wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 12:44scorpion wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 12:40Naja wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 12:35scorpion wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 12:34scorpion wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 00:06scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2