Zapytam, odpowiem szczerze

12120 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


życie

od­po­wiadaj­cie da­lej, sko­ro wszys­tim sie po­doba. 

wypowiedź


Miłość a z ma­terial­nych czy coś koło te­go to nasze podróże kon­certy spek­takle

Po­daje da­lej 

wypowiedź


... to­leran­cja blis­kich... oj, dużo ich...

... po­daj dalej...


;-) 

wypowiedź


Bi­lety na King Crim­son. Nie dos­tałam, ale chy­ba dos­tanę na urodzi­ny :-)))

Ja­ki jest Twój naj­wspa­nial­szy z do­tychczas ot­rzy­manych pre­zentów ?  

wypowiedź


spokój, uśmiech naj­bliższych, ich ser­deczność, dos­tałem je plus bi­let do Spod­ka na kon­cert. 

wypowiedź


... dobrą pod­stawkę "do choinki"...

... po­daj da­lej py­tanie...
 

wypowiedź


zde­cydo­wanie książka

Co chcesz dos­tać pod choinkę? 

wypowiedź


Ro­lada. Z fran­cuskiego cias­ta ze szpinakiem.

Książka, czy audiobook ?  

wypowiedź


Na Śląsk

Kar­mi­nadel czy ro­lada? 

wypowiedź


Do Po­linez­ji Fran­cuskiej lub na połud­nie Hiszpanii.

Po­zos­ta­wiam to py­tanie :-) 

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

eyesOFsoul eyesOFsoul 27 maja 2010, 21:48 Drodzy Państwo,
my tu na cy­tatach.in­fo jes­teśmy, jak jed­na wiel­ka rodzi­na. Więc te chwi­le, w których ug­rzęźliśmy w bag­nie war­to dob­rze wy­korzys­tać. Poz­najmy się! A żeby le­piej się poz­nać, na­leży py­tać. Więc pytajmy!

Za­bawa dziecin­nie pros­ta - eyesOF­soul nie zna in­nych za­baw. - Co trze­ba zrobić?
Użyt­kownik 1 za­daje pytanie:
- O czym marzysz?
A użyt­kownik 2 od­po­wiada na py­tanie i za­daje ko­lej­ne, ażeby następna oso­ba miała, na co od­po­wie­dzieć.

Za­sada jest jedna:
- Szcze­rość!

Go­towi... Do star­tu... Start!
Czy jak idziesz po uli­cy to zacho­wujesz się ( tak w myślach ) jak łowca?
Roz­glądasz się z py­taniem
- Co by tu us­trze­lić?

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 22:52M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:53Smurf007 wy­powie­dział się w wątku Rap Beat

wczoraj, 10:04Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 07:53róż li­la wy­powie­dział się w wątku Kontakt z mo­dera­torem

wczoraj, 07:43Smurf007 wy­powie­dział się w wątku Kontakt z mo­dera­torem

wczoraj, 02:10Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

przedwczoraj, 19:02dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 12:09Loisentaz wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 08:27róż li­la wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

przedwczoraj, 01:26Naja wy­powie­dział się w wątku offtop.