Zapytam, odpowiem szczerze

12135 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


Nie.
Niewiele jest dob­rych rek­lam. Uważam, że dob­ry pro­dukt sam się ob­ro­ni, a kiep­ski nie po­winien być pro­mowa­ny.
Bar­dzo wiele rek­lam mnie iry­tuje, przy wielu czuję niesmak...

Kto za­da następne py­tanie i ja­kiej będzie treści ?  

wypowiedź


po­dob­no urodził się w mi­nionym wieku

czy sprze­dałbyś się dla rek­la­my? 

wypowiedź


ko­lej­no in­te­ligen­cję i opa­nowa­nie

ile lat ma pa­ladin? 

wypowiedź


Jak lu­bisz, to nie przestawaj.

Ja­kie cechy naj­bar­dziej ce­nisz u ko­biet, a ja­kie u mężczyzn ?  

wypowiedź


Cze­mu mam przes­tać ba­wić się dob­rze, żeby ktoś mógł się ba­wić i dru­gich źle? 

wypowiedź


nie! nie zro­bią te­go nigdy..
no chy­ba że.. przej­dziesz na niebieską eme­ryturę ;P  

wypowiedź


Jak myśli­cie Ni­cola i Wdech wrócą jeszcze, czy są ino zmieni­li pseudo­nimy? 

wypowiedź


FC Bar­ce­lona :-)

Kto za­da następne py­tanie i ja­kiej będzie treści ?  

wypowiedź


miód spadziowy

Po­goń Szcze­cin czy Flo­ta Świ­noujście ?  

wypowiedź


Miód li­powy czy spadziowy? 

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

eyesOFsoul eyesOFsoul 27 maja 2010, 21:48 Drodzy Państwo,
my tu na cy­tatach.in­fo jes­teśmy, jak jed­na wiel­ka rodzi­na. Więc te chwi­le, w których ug­rzęźliśmy w bag­nie war­to dob­rze wy­korzys­tać. Poz­najmy się! A żeby le­piej się poz­nać, na­leży py­tać. Więc pytajmy!

Za­bawa dziecin­nie pros­ta - eyesOF­soul nie zna in­nych za­baw. - Co trze­ba zrobić?
Użyt­kownik 1 za­daje pytanie:
- O czym marzysz?
A użyt­kownik 2 od­po­wiada na py­tanie i za­daje ko­lej­ne, ażeby następna oso­ba miała, na co od­po­wie­dzieć.

Za­sada jest jedna:
- Szcze­rość!

Go­towi... Do star­tu... Start!
Czy jak idziesz po uli­cy to zacho­wujesz się ( tak w myślach ) jak łowca?
Roz­glądasz się z py­taniem
- Co by tu us­trze­lić?

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 19:52Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 19:51Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 19:37M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 14:57szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:28piórem2 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:20M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:18M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:16piórem2 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:15M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 17:14M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2