Zapytam, odpowiem szczerze

12132 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


Jak lu­bisz, to nie przestawaj.

Ja­kie cechy naj­bar­dziej ce­nisz u ko­biet, a ja­kie u mężczyzn ?  

wypowiedź


Cze­mu mam przes­tać ba­wić się dob­rze, żeby ktoś mógł się ba­wić i dru­gich źle? 

wypowiedź


nie! nie zro­bią te­go nigdy..
no chy­ba że.. przej­dziesz na niebieską eme­ryturę ;P  

wypowiedź


Jak myśli­cie Ni­cola i Wdech wrócą jeszcze, czy są ino zmieni­li pseudo­nimy? 

wypowiedź


FC Bar­ce­lona :-)

Kto za­da następne py­tanie i ja­kiej będzie treści ?  

wypowiedź


miód spadziowy

Po­goń Szcze­cin czy Flo­ta Świ­noujście ?  

wypowiedź


Miód li­powy czy spadziowy? 

wypowiedź


z ty­mi wątka­mi to ja­kaś lipa..
dra­mat :]  

wypowiedź


We wrażli­wości i spo­sobie pos­trze­gania. Również w oczekiwaniach...

Kto za­da następne py­tanie i ja­kiej będzie treści ?  

wypowiedź


Myślę, że to os­tatnie. Każdy ma swój ga­tunek ulu­biony... Naj­le­piej jed­nak za­pytać Bożenkę... Jeżeli od Pióra wszys­tko za­leży... :-))) 

W czym od­najdu­jemy głębie li­tera­tury, no w czym... ? Od cze­go od­biór li­tera­tury za­leży, od cze­go... ?  

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

eyesOFsoul eyesOFsoul 27 maja 2010, 21:48 Drodzy Państwo,
my tu na cy­tatach.in­fo jes­teśmy, jak jed­na wiel­ka rodzi­na. Więc te chwi­le, w których ug­rzęźliśmy w bag­nie war­to dob­rze wy­korzys­tać. Poz­najmy się! A żeby le­piej się poz­nać, na­leży py­tać. Więc pytajmy!

Za­bawa dziecin­nie pros­ta - eyesOF­soul nie zna in­nych za­baw. - Co trze­ba zrobić?
Użyt­kownik 1 za­daje pytanie:
- O czym marzysz?
A użyt­kownik 2 od­po­wiada na py­tanie i za­daje ko­lej­ne, ażeby następna oso­ba miała, na co od­po­wie­dzieć.

Za­sada jest jedna:
- Szcze­rość!

Go­towi... Do star­tu... Start!
Czy jak idziesz po uli­cy to zacho­wujesz się ( tak w myślach ) jak łowca?
Roz­glądasz się z py­taniem
- Co by tu us­trze­lić?

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 22:18zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:44szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:17dark smurf wy­powie­dział się w wątku Rock, Punk, Me­tal i [...]

wczoraj, 20:32dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 12:31szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 23:22Papużka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 19:55dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 15:12zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 12:23zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 10:54zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2