Zapytam, odpowiem szczerze

12103 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


Poczu­cie hu­moru, na­wet jeśli jest szkiele­tem :-)
Mes­si czy Cris­tiano ?  

wypowiedź


Bar­dzo, ale nie szkiele­tony, nie­rzad­ko zdarza się jed­nak, że i ta­ka "przy so­bie" ocza­ruje :)

Ja­ki szczegół spra­wia, że nieważne ja­kiej uro­dy ko­bieta i tak Ci się zakręci w głowie? 

wypowiedź


He­he, żeś po­jechał z tym pytaniem.
Cichacza trud­niej uk­ryć, bo bar­dziej czuć, a głośne­go, to można udać, że to odgłos cze­goś in­ne­go. Naj­lep­sze miej­sce moim zda­niem to scho­dy i drzwi
Kręcą Was bar­dzo szczupłe ko­biety ?  

wypowiedź


Ro­zumiem Na­ju, że pisząc "miłość" masz na myśli seks, więc sko­ro to już zak­le­pane przez Ciebie ( :D) no to... dob­ry film, mu­zyka, par­tyjka na kom­pu­terze, szpe­ranie w in­terne­cie np youtu­be, a naj­le­piej wi­dok śpiącej ukocha­nej (oczy­wiście po uda­nej miłości) ;)

Czy pyr­kasz w miej­scach pub­licznych, a jeśli tak, to gdy ni­kogo nie ma wokół czy kom­plet­nie się nie krępu­jesz i wa­lisz gdzie po­pad­nie? 

wypowiedź


no to masz przes­ra­ne Mo­ja Dro­ga

Stwórz so­bie no­we kon­to 

wypowiedź


Jak usunąć kon­to na cy­tatach, jeśli dal­sze in­struk­cje do je­go usu­nięcia zos­tały wysłane na email, który nie is­tnieje? 

wypowiedź


Wo­da z miodem i cytryną.

Po­za miłością, naj­chętniej przed snem ...? 

wypowiedź


... mleko...

... po­daj da­lej...
 

wypowiedź


Bo jes­tem od­wro­tow­cem ;]

Z ra­na wo­da czy ka­wa? 

wypowiedź


Dlacze­go scor­pionie zaczy­nasz od nie a kończysz na tak.

Myśli­cie, że goog­le cell (komórko­we) ba­lony tra­fią pod strzechy?
Jeśli ma­cie prze­myśle­nia, to tutaj:
https://x.company/contact/ 

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

eyesOFsoul eyesOFsoul 27 maja 2010, 21:48 Drodzy Państwo,
my tu na cy­tatach.in­fo jes­teśmy, jak jed­na wiel­ka rodzi­na. Więc te chwi­le, w których ug­rzęźliśmy w bag­nie war­to dob­rze wy­korzys­tać. Poz­najmy się! A żeby le­piej się poz­nać, na­leży py­tać. Więc pytajmy!

Za­bawa dziecin­nie pros­ta - eyesOF­soul nie zna in­nych za­baw. - Co trze­ba zrobić?
Użyt­kownik 1 za­daje pytanie:
- O czym marzysz?
A użyt­kownik 2 od­po­wiada na py­tanie i za­daje ko­lej­ne, ażeby następna oso­ba miała, na co od­po­wie­dzieć.

Za­sada jest jedna:
- Szcze­rość!

Go­towi... Do star­tu... Start!
Czy jak idziesz po uli­cy to zacho­wujesz się ( tak w myślach ) jak łowca?
Roz­glądasz się z py­taniem
- Co by tu us­trze­lić?

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 19:33Thé vert wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:28Thé vert wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:08LenaK wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:51Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 21:50Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 18:12LenaK wy­powie­dział się w wątku 101 po­mysł na ulep­sze­nie [...]

wczoraj, 13:34nicola-57 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 13:11Thé vert wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 13:09szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 13:03Thé vert wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2