Zapytam, odpowiem szczerze

12155 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


Hah... ;]

A ja? Hmmm... "Chcesz up­ra­wiać ze mną seks?" Cho­ciaż może już to gdzieś słyszałem... No to nie wiem. Od kiedy ja ta­kie trud­ne py­tania za­dają? :/ O, mam! Nie, jed­nak nie... Niech ktoś in­ny od­po­wie :]  

wypowiedź


Chciałabym żeby mój szef za­pytał mnie, co sadzę o je­go zarządza­niu i po­dejściu do pra­cow­ników... :-)))

A Ty ?  

wypowiedź


O co chciałabyś zos­tać za­pyta­na, ale jeszcze nikt w życiu Cię o to nie spy­tał? :)  

wypowiedź


Ne wyob­rażam so­bie nagłej śmier­ci. Nie roz­ważałam jej i nie będę roz­ważać. Na­tomiast um­rzeć chciałabym we włas­nym łóżku, po długim szczęśli­wym życiu. Zasnąć i się nie obudzić...

Na­tomiast, żeby nie po­zos­ta­wić niedo­sytu do­dam, że blis­ka mi kiedyś oso­ba chciała zginąć od pioru­na. Dla mnie to prze­rażające... Dla fi­zyka pew­nie fas­cy­nujące...

Kto za­da następne py­tanie i ja­kiej będzie treści ?  

wypowiedź


Ha­hahah, se­ry nie odurzają :D oj Naju...

Ja to się was py­tam, bo myślałem, że pod­rzu­cicie mi ja­kiś po­mysł, bo ja nie mam. Od se­ra to można co naj­wyżej paść ;] ma­rycha jest ok, ale zadziałała na mnie tyl­ko raz w życiu, ja­kiś opor­ny jes­tem. Al­ko­hol jest słaby, bo pi­jesz i jak już Ci tak przy­jem­nie, to trwa to zbyt krótko, bo po­tem juz ci niedob­rze. A miłość... po­dob­nie jak z al­ko­holem, ha­hah :D trze­ba chy­ba sięgnąć po coś moc­niej­sze­go i wyr­wać się z te­go po­nure­go świata...

Jak chciałabyś zginąć, jeśli mu­siałabyś wyb­rać? (Zginąć, nie um­rzeć) 

wypowiedź


1) Miłością.
2) Czer­wo­nym winem.
3) Serami.

A Ty ?  

wypowiedź


Piosen­ka Księżyco­wa, bo... bo tak. I tak za dużo szcze­rości w os­tatnim zdaniu!

Czym naj­chętniej się odurzasz? 

wypowiedź


O! To pros­te! Jedną.

Do ja­kiej piosen­ki masz sen­ty­ment i dlacze­go? 

wypowiedź


Ja bym cofnął czas cy­tatów o ja­kieś... 10 lat? A może trochę mniej, niech będzie. I zacza­rowałbym tak różdżką, że dzi­siaj byłoby inaczej niż jest :D O, i na­kazałbym ad­mi­nowi, żeby od­dał mi władzę, choć aku­rat to mogłoby źle wpłynąć na ten por­tal i pew­nie uległby sa­moz­niszcze­niu, eh... na pew­no zwróciłbym plu­sy i mi­nusy i możli­wość zo­bacze­nia, kto jaką ocenę dał :) Ewen­tual­nie wpro­wadziłbym oce­ny od 1-10 al­bo od 1-5. Ro­biłbym co ty­god­niowe al­bo miesięczne an­kiety, ludzie głoso­wali­by na ja­kieś małe zmiany. A, zro­biłbym ta­kie coś, że jak­by ktoś usunął kon­to, to wszys­tkie je­go tek­sty by zos­tały :D Ha! Myślę, że dużo tu ro­boty i ad­min w końcu się pod­dał, ale prze­cież miałbym różdżkę!

Co do zlo­tu cy­tato­wiczów, to świet­ny po­mysł, ale rzad­ko kiedy wy­pala, nies­te­ty, a przy obec­nej liczeb­ności użyt­kowników to spot­kałoby się pew­nie ze 3-4 oso­by. Dla­tego włas­nie cofnąłbym czas :]

Ile osób z cy­tatów znasz pry­wat­nie? 

wypowiedź


zor­ga­nizo­wałabym kil­kudniowy zlot Cy­tato­wiczów w ja­kimś uroczym miej­scu i świet­nej at­mosferze, łącznie z Ad­mi­nis­tra­tora­mi, z które­go nikt nie mógłby zre­zyg­no­wać.
O! Tak bym zacza­rowała :-)))

A Ty jak ?  

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

eyesOFsoul eyesOFsoul 27 maja 2010, 21:48 Drodzy Państwo,
my tu na cy­tatach.in­fo jes­teśmy, jak jed­na wiel­ka rodzi­na. Więc te chwi­le, w których ug­rzęźliśmy w bag­nie war­to dob­rze wy­korzys­tać. Poz­najmy się! A żeby le­piej się poz­nać, na­leży py­tać. Więc pytajmy!

Za­bawa dziecin­nie pros­ta - eyesOF­soul nie zna in­nych za­baw. - Co trze­ba zrobić?
Użyt­kownik 1 za­daje pytanie:
- O czym marzysz?
A użyt­kownik 2 od­po­wiada na py­tanie i za­daje ko­lej­ne, ażeby następna oso­ba miała, na co od­po­wie­dzieć.

Za­sada jest jedna:
- Szcze­rość!

Go­towi... Do star­tu... Start!
Czy jak idziesz po uli­cy to zacho­wujesz się ( tak w myślach ) jak łowca?
Roz­glądasz się z py­taniem
- Co by tu us­trze­lić?

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

16 grudnia 2018, 02:12one drop for all wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

16 grudnia 2018, 02:08one drop for all wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

15 grudnia 2018, 22:33bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

14 grudnia 2018, 18:17eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

14 grudnia 2018, 18:17eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

14 grudnia 2018, 18:16eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

14 grudnia 2018, 10:33.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.  

14 grudnia 2018, 10:29.Rodia wy­powie­dział się w wątku Nasze Ideały.  

14 grudnia 2018, 10:26.Rodia wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

13 grudnia 2018, 09:11fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?