Zapytam, odpowiem szczerze

12164 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


Spon­ta­niczność do czy­nienia dobra.

Po­daję da­lej py­tanie. 

wypowiedź


Kon­sekwen­cję i wytrwałość.

Po­zos­ta­wiam to sa­mo py­tanie...:-) 

wypowiedź


Którąś z artystycznych...
Rzeźbienie, fo­tog­ra­fowa­nie, renowacja...

Którą cechę cha­rak­te­ru ce­nisz w so­bie naj­bar­dziej? 

wypowiedź


też tak niejed­nokrot­nie ro­biłam :) ...ale te­raz mam wspólny pokój, a łazien­ka malutka.
co us­po­kaja? miaro­we za­nurza­nie się w wodzie... dwa ki­lomet­ry na ba­senie wypłuku­je każdy stres. cza­sami działa też zes­taw: wys­pać się i dob­rze zjeść.

jaką pasję chciał(a)byś roz­winąć gdy­byś dos­tał(a) do­dat­ko­we 50 lat życia w świet­nej for­mie fi­zycznej i umysłowej? 

wypowiedź


Tańczę, po up­rzed­nim zam­knięciu drzwi do po­koju :-)

Co Ciebie naj­sku­teczniej us­po­kaja ?  

wypowiedź


to gdy ktoś go­towy jest od­dać życie, a dru­ga stro­na mu je ubar­wia po wspólne­mu i wszys­tko gra :)

co ro­bisz jak masz ochotę po­tańczyć w pra­cy? 

wypowiedź


Jest prze­jawem jed­nej z naj­większych ludzkich pot­rzeb i spełnienia. Po­nad­to dob­ro­ci, pot­rze­by ofiaro­wywa­nia, be­zin­te­resow­ności, wy­rozu­miałości, błogości i spełnienia właśnie - piękna. W skraj­nych przy­pad­kach może za­burzać psychikę i być szkod­li­wa...

Po­daję da­lej py­tanie :-) 

wypowiedź


... bez lo­jal­ności i wza­jem­ności - niczym... z lo­jal­nością i wza­jem­nością - całym życiem...

... py­tanie po­daj da­lej...
 

wypowiedź


Spełniam marze­nia na bieżąco.

Czym jest miłość? 

wypowiedź


Nie śnię.


O czym marzysz? 

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

eyesOFsoul eyesOFsoul 27 maja 2010, 21:48 Drodzy Państwo,
my tu na cy­tatach.in­fo jes­teśmy, jak jed­na wiel­ka rodzi­na. Więc te chwi­le, w których ug­rzęźliśmy w bag­nie war­to dob­rze wy­korzys­tać. Poz­najmy się! A żeby le­piej się poz­nać, na­leży py­tać. Więc pytajmy!

Za­bawa dziecin­nie pros­ta - eyesOF­soul nie zna in­nych za­baw. - Co trze­ba zrobić?
Użyt­kownik 1 za­daje pytanie:
- O czym marzysz?
A użyt­kownik 2 od­po­wiada na py­tanie i za­daje ko­lej­ne, ażeby następna oso­ba miała, na co od­po­wie­dzieć.

Za­sada jest jedna:
- Szcze­rość!

Go­towi... Do star­tu... Start!
Czy jak idziesz po uli­cy to zacho­wujesz się ( tak w myślach ) jak łowca?
Roz­glądasz się z py­taniem
- Co by tu us­trze­lić?

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 10:41natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 10:40natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 10:21Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 10:20Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 09:41Irracja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 09:27Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 07:15natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 07:14natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 02:46Naja wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 02:00Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera