Ulubione Zdania Postaci Fikcyjnych.

432 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


"To ko­bieta wy­biera mężczyznę, który ją wy­bie­rze." 

wypowiedź


"Mężczyz­na jest prozą, ko­bieta poezją." 

wypowiedź


"Fun­da­men­talna za­sada rządząca wszechświatem: przyczy­ny występują przed skut­ka­mi, nig­dy od­wrot­nie." 

wypowiedź


"Al­bo znaj­dziemy drogę, al­bo ją sa­mi wy­tyczy­my." 

wypowiedź


"Po­daruj swoją nieobec­ność tym, którzy nie ce­nią Two­jej obec­ności..." 

wypowiedź


"Nie na tym rzecz po­lega, aby do­dać lat do życia, ale na tym prze­de wszys­tkim, aby do­dać życia do lat." 

wypowiedź


Dob­rze piszesz Mar­cin. Dos­ko­nała, adek­watna ko­res­ponden­cja do te­go cytatu.
Całko­wicie się z Tobą zgadzam :-))) 

wypowiedź


Na­ju, jak mało dziś ludzi wierzących, jeśli kiero­wać się tym cy­tatem. I nie mówię o za­gorzałych ka­toli­kach, Bóg nie mu­si oz­naczać te­go, kim jest dla nich. Dos­trze­gając piękno wokół siebie i zacho­wując się su­mien­nie wo­bec włas­nej mo­ral­ności, doświad­cza­my cze­goś więcej, a człowiek bez te­go nas nie zro­zumie. Wokół mnie są ludzie niew­rażli­wi ducho­wo i mo­ral­nie, zas­ta­nawiam się, czy rzeczy­wiście nie po­siadają tych cech, czy po pros­tu się od nich izo­lują...? 

wypowiedź


"Są dwie rzeczy, które na­pełniają duszę podzi­wem i czcią, niebo gwiaździs­te na­de mną, pra­wo mo­ral­ne we mnie. Są to dla mnie do­wo­dy, że jest Bóg na­de mną i Bóg we mnie." 

wypowiedź


Ta, je­den z naj­lep­szych zdań z Ja­nosi­ka ;]  

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

scorpion scorpion 15 września 2013, 16:06 Wiem, ko­lej­ny wątek zakładam. Proszę nie wy­pomi­nać ;] I ty­tuł mi trochę niefor­tunnie wyszedł...

Otóż... Nat­chnął mnie wątek Stro­na 123, Zda­nie 5. Zmieńmy trochę za­sady :) 

Wpi­suje­my tek­sty, dialo­gi, mo­nolo­gi z książek, filmów gier, piose­nek, wier­szy ( i co Wam jeszcze do głowy wpad­nie), które nam się spo­dobały. Pros­te? Pros­te :)

Otóż zaczy­nam ja!

" Przer­wał jej po­całun­kiem, uścis­kiem, dot­knięciem, pie­szczotą, pie­szczo­tami, a po­tem już wszys­tkim, całym sobą, każdą myślą, je­dyną myślą, wszys­tkim, wszys­tkim, wszys­tkim. "

An­drzej Sap­kow­ski- Os­tatnie Życze­nie ( opo­wiada­nie ) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 10:51Naja wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 10:46Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 10:45Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 08:56fyrfle wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 00:13Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:09dark smurf wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 00:06dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 00:05dark smurf wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:04Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:04Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia