Ulubione Zdania Postaci Fikcyjnych.

398 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


zapomniałam
"Szlachta nie pra­cuje" ;D  

wypowiedź


"Tak łat­wo być miłym, gdy się chce"
"Oce­niaj zacho­wa­nia i poglądy, nig­dy ludzi"
"Skro­mość jest mod­na zawsze"
"Kocham tę waszą pol­ską zdol­ność do sku­piania się na rzeczach błahych, waszą za­wiść, zawziętość, kom­plek­sy i strach. Kocham to wszys­tko w was, bo, jak ma­wiają wiel­cy, tyl­ko miłość zwycięża"
itd itd
~Radziem cyt.inf
:P 

wypowiedź


Masz rację Onej­ko. To jed­na z prawd oczy­wis­tych, na które nie ma ra­dy... Oczy­wiście w ok­reślo­nych sytuacjach.
Na szczęście nie do każdej sy­tuac­ji ta praw­da się od­no­si :-))) 

wypowiedź


właśnie, prze­rażająco praw­dzi­we 

wypowiedź


Ale praw­dzi­we... Ste­fan Ki­sielew­ski 

wypowiedź


Ela...to jest prze­rażające ! kto tak po­wie­dział ?  

wypowiedź


"To, że jes­teśmy w d...e, to jas­ne. Prob­lem w tym, że zaczy­namy się w niej urządzać." 

wypowiedź


Jeżeli już o coś za­biegasz, idź na całego, w prze­ciw­nym ra­zie na­wet nie zaczynaj.

Char­les Bu­kow­ski 

wypowiedź


"Czym pro­mieniuje­my – tym się na­syca­my." 

wypowiedź


"Życie jest zbyt krótkie, aby było małe." 

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

scorpion scorpion 15 września 2013, 16:06 Wiem, ko­lej­ny wątek zakładam. Proszę nie wy­pomi­nać ;] I ty­tuł mi trochę niefor­tunnie wyszedł...

Otóż... Nat­chnął mnie wątek Stro­na 123, Zda­nie 5. Zmieńmy trochę za­sady :) 

Wpi­suje­my tek­sty, dialo­gi, mo­nolo­gi z książek, filmów gier, piose­nek, wier­szy ( i co Wam jeszcze do głowy wpad­nie), które nam się spo­dobały. Pros­te? Pros­te :)

Otóż zaczy­nam ja!

" Przer­wał jej po­całun­kiem, uścis­kiem, dot­knięciem, pie­szczotą, pie­szczo­tami, a po­tem już wszys­tkim, całym sobą, każdą myślą, je­dyną myślą, wszys­tkim, wszys­tkim, wszys­tkim. "

An­drzej Sap­kow­ski- Os­tatnie Życze­nie ( opo­wiada­nie ) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 10:25Indygoo wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 09:55Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 09:36natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 09:33Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 09:32Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 09:26giulietka wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 08:45natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 08:42natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 08:31natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 06:52Żółty wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2