Ulubione Zdania Postaci Fikcyjnych.

419 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


sil­ni mo­wia cicho 

wypowiedź


"Trze­ba żyć ku­liście, w różnych kierun­kach." 

wypowiedź


Był tu kiedyś wątek w którym umie­szcza­liśmy cy­taty, myśli, afo­ryz­my, urzyt­kowników którzy zniknęli z cy­tatów, wraz z każdym swoim tek­stem. Nie mogłem so­bie po­radzić z od­szu­kaniem, więc po­myślałem tu wrzu­cić myśl naszej ko­leżan­ki która mi ut­kwiła.. ko­jarzy­cie ja­kieś? wrzu­caj­cie :)

'Niechęć ma bu­ty z ołowiu'

Starlight
~Paździer­nik 2015

Wątek pa­suje, w końcu to też była pos­tać fik­cyjna, ale jak­by ktoś zna­lazł właści­wy, będę wdzięczny :)  

wypowiedź


Bo­gaty ksiądz, to sprzeczność sa­ma w so­bie - bis­kup Dig­ne w po­wieści Nędzni­cy Wik­to­ra Hu­go. 

wypowiedź


"Żal to stra­ta cza­su, to przeszłość, która cię oka­lecza w te­raźniej­szości." 

wypowiedź


"Trze­ba żyć, a nie tyl­ko is­tnieć." 

wypowiedź


"Święta dla­tego w ta­kiej u nas cenie,
Że są nieliczne w różnych dni bezliku,
Jak te kosztow­ne, naj­grub­sze kamienie,
Z rzad­ka dzielące perły w naszyj­ni­ku." 

wypowiedź


"Niena­widzę ta­kiej szmi­ry... Nud­ne to i głupie." 

wypowiedź


"Dziw­ny miłości traf się na mnie iści, że muszę kochać przed­miot niena­wiści." 

wypowiedź


"Ty masz nic nie-ro­bić, bądź, a w tym nie-ro­bieniu nic, ty ro­bisz wszystko"

Adam An­czy­kow­ski 

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

scorpion scorpion 15 września 2013, 16:06 Wiem, ko­lej­ny wątek zakładam. Proszę nie wy­pomi­nać ;] I ty­tuł mi trochę niefor­tunnie wyszedł...

Otóż... Nat­chnął mnie wątek Stro­na 123, Zda­nie 5. Zmieńmy trochę za­sady :) 

Wpi­suje­my tek­sty, dialo­gi, mo­nolo­gi z książek, filmów gier, piose­nek, wier­szy ( i co Wam jeszcze do głowy wpad­nie), które nam się spo­dobały. Pros­te? Pros­te :)

Otóż zaczy­nam ja!

" Przer­wał jej po­całun­kiem, uścis­kiem, dot­knięciem, pie­szczotą, pie­szczo­tami, a po­tem już wszys­tkim, całym sobą, każdą myślą, je­dyną myślą, wszys­tkim, wszys­tkim, wszys­tkim. "

An­drzej Sap­kow­ski- Os­tatnie Życze­nie ( opo­wiada­nie ) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 22:52M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:53Smurf007 wy­powie­dział się w wątku Rap Beat

wczoraj, 10:04Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 07:53róż li­la wy­powie­dział się w wątku Kontakt z mo­dera­torem

wczoraj, 07:43Smurf007 wy­powie­dział się w wątku Kontakt z mo­dera­torem

wczoraj, 02:10Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

przedwczoraj, 19:02dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 12:09Loisentaz wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 08:27róż li­la wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

przedwczoraj, 01:26Naja wy­powie­dział się w wątku offtop.