Ulubione Zdania Postaci Fikcyjnych.

403 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


"Bied­ni mają duże te­lewi­zory, bo­gaci - duże biblioteki."

"Dużo ludzi nie wie, co z cza­sem ro­bić. Czas nie ma z ludźmi te­go kłopo­tu." 

wypowiedź


"Ludzie to zaw­sze dzieci swoich ma­tek. Bez mat­ki nie ma poety, nie ma bo­hate­ra." 

wypowiedź


"My tyl­ko układa­my stos drze­wa i sta­ramy się, żeby ono było suche, a gdy przyj­dzie po­ra, stos sam się za­pala- ku nasze­mu zdumieniu".

O nat­chnieniu, Goe­the 

wypowiedź


"Wieś- ma­wiał Żerom­ski- stworzył Bóg, a mias­to Szatan."

Al­che­mia Słowa, Jan Pa­ran­dow­ski 

wypowiedź


"Głupo­ta jak mądrość - po­niekąd nies­kończo­na, ty­le że - nies­te­ty - dy­namicznie się roz­wi­ja." 

wypowiedź


zapomniałam
"Szlachta nie pra­cuje" ;D  

wypowiedź


"Tak łat­wo być miłym, gdy się chce"
"Oce­niaj zacho­wa­nia i poglądy, nig­dy ludzi"
"Skro­mość jest mod­na zawsze"
"Kocham tę waszą pol­ską zdol­ność do sku­piania się na rzeczach błahych, waszą za­wiść, zawziętość, kom­plek­sy i strach. Kocham to wszys­tko w was, bo, jak ma­wiają wiel­cy, tyl­ko miłość zwycięża"
itd itd
~Radziem cyt.inf
:P 

wypowiedź


Masz rację Onej­ko. To jed­na z prawd oczy­wis­tych, na które nie ma ra­dy... Oczy­wiście w ok­reślo­nych sytuacjach.
Na szczęście nie do każdej sy­tuac­ji ta praw­da się od­no­si :-))) 

wypowiedź


właśnie, prze­rażająco praw­dzi­we 

wypowiedź


Ale praw­dzi­we... Ste­fan Ki­sielew­ski 

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

scorpion scorpion 15 września 2013, 16:06 Wiem, ko­lej­ny wątek zakładam. Proszę nie wy­pomi­nać ;] I ty­tuł mi trochę niefor­tunnie wyszedł...

Otóż... Nat­chnął mnie wątek Stro­na 123, Zda­nie 5. Zmieńmy trochę za­sady :) 

Wpi­suje­my tek­sty, dialo­gi, mo­nolo­gi z książek, filmów gier, piose­nek, wier­szy ( i co Wam jeszcze do głowy wpad­nie), które nam się spo­dobały. Pros­te? Pros­te :)

Otóż zaczy­nam ja!

" Przer­wał jej po­całun­kiem, uścis­kiem, dot­knięciem, pie­szczotą, pie­szczo­tami, a po­tem już wszys­tkim, całym sobą, każdą myślą, je­dyną myślą, wszys­tkim, wszys­tkim, wszys­tkim. "

An­drzej Sap­kow­ski- Os­tatnie Życze­nie ( opo­wiada­nie ) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 19:02Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 18:21Indygoo wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

dzisiaj, 05:03scorpion wy­powie­dział się w wątku Usprawnienia, bu­gi, ko­rek­ty.  

wczoraj, 22:59szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:58LenaK wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:37szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:37LenaK wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:32LenaK wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:30szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:30LenaK wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2