Ulubione Zdania Postaci Fikcyjnych.

434 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


"Co­raz mniej Ma­donn pat­rzy z okien." 

wypowiedź


"Żad­ne króles­two dwóch błaznów nie zniesie'
~2011/12

Aga­Zo 

wypowiedź


"Gdy wios­na zaświta,
jest w og­rodzie raz ciem­niej, raz jaśniej.
Wciąż coś zak­wi­ta, przekwita.
Wczo­raj kwitło mo­je ser­ce. Dziś jaśmin." 

wypowiedź


"To ko­bieta wy­biera mężczyznę, który ją wy­bie­rze." 

wypowiedź


"Mężczyz­na jest prozą, ko­bieta poezją." 

wypowiedź


"Fun­da­men­talna za­sada rządząca wszechświatem: przyczy­ny występują przed skut­ka­mi, nig­dy od­wrot­nie." 

wypowiedź


"Al­bo znaj­dziemy drogę, al­bo ją sa­mi wy­tyczy­my." 

wypowiedź


"Po­daruj swoją nieobec­ność tym, którzy nie ce­nią Two­jej obec­ności..." 

wypowiedź


"Nie na tym rzecz po­lega, aby do­dać lat do życia, ale na tym prze­de wszys­tkim, aby do­dać życia do lat." 

wypowiedź


Dob­rze piszesz Mar­cin. Dos­ko­nała, adek­watna ko­res­ponden­cja do te­go cytatu.
Całko­wicie się z Tobą zgadzam :-))) 

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

scorpion scorpion 15 września 2013, 16:06 Wiem, ko­lej­ny wątek zakładam. Proszę nie wy­pomi­nać ;] I ty­tuł mi trochę niefor­tunnie wyszedł...

Otóż... Nat­chnął mnie wątek Stro­na 123, Zda­nie 5. Zmieńmy trochę za­sady :) 

Wpi­suje­my tek­sty, dialo­gi, mo­nolo­gi z książek, filmów gier, piose­nek, wier­szy ( i co Wam jeszcze do głowy wpad­nie), które nam się spo­dobały. Pros­te? Pros­te :)

Otóż zaczy­nam ja!

" Przer­wał jej po­całun­kiem, uścis­kiem, dot­knięciem, pie­szczotą, pie­szczo­tami, a po­tem już wszys­tkim, całym sobą, każdą myślą, je­dyną myślą, wszys­tkim, wszys­tkim, wszys­tkim. "

An­drzej Sap­kow­ski- Os­tatnie Życze­nie ( opo­wiada­nie ) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 21:02szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 19:09M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 19:05M44G wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

przedwczoraj, 11:44rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

15 czerwca 2018, 20:50.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.  

14 czerwca 2018, 20:53M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

14 czerwca 2018, 20:49M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

14 czerwca 2018, 19:38Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

14 czerwca 2018, 19:38Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

14 czerwca 2018, 19:27szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2