Ulubione Zdania Postaci Fikcyjnych.

463 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


"Mózg roz­leglej­szy jest niż niebo
Bo zmierz je, co do cala
Uj­rzysz, że w Mózgu się pomieści
I Pan i przes­trzeń cała..." 

wypowiedź


"Ile ra­zy znajdę klucz do szczęścia, ja­kiś du­pek wy­mienia zamek."

— Za­kupo­holiczka 

wypowiedź


Taaa... :-)))

Dob­re źródło Mar­cin. Świet­ne sen­ten­cje. Kontynuuję.

"Co dzień coś w nas umiera i coś z nas się rodzi." 

wypowiedź


"Dob­ro­byt cza­sem ludzi ma­teriali­zuje, nędza zaw­sze. "

Oooo...! KO­NIEC 

wypowiedź


"Błogosławieni, którzy nic nie ro­bią, jeśli nicze­go nie umieją wy­konać dobrze"

Już, już, już, już, już... 

wypowiedź


"Jest coś święte­go w człowieku, który nie zos­ta­wia po­tom­stwa, a prze­cież troszczy się o przyszłe po­kole­nia. "

Yhm... 

wypowiedź


"Ludzi trze­ba kochać ra­zem z ich wa­dami al­bo zrzec się miłości i przy­jaźni. "

Już pra­wie... 

wypowiedź


"Małżeństwo nie za­pew­nia szczęścia, lecz je umożli­wia; bezżen­ność chro­ni od naj­większych nie­szczęść, wyk­luczając naj­pełniej­sze ra­dości życiowe."

I raz jeszcze 

wypowiedź


"Miłość bez wiel­kiej czci to tyl­ko pożąda­nie; przy­jaźń bez sza­cun­ku to popęd towarzyski."

Zno­wu 

wypowiedź


"Nie krzyczy­my, kiedy bo­li in­nych. "

Tyż on  

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

scorpion scorpion 15 września 2013, 16:06 Wiem, ko­lej­ny wątek zakładam. Proszę nie wy­pomi­nać ;] I ty­tuł mi trochę niefor­tunnie wyszedł...

Otóż... Nat­chnął mnie wątek Stro­na 123, Zda­nie 5. Zmieńmy trochę za­sady :) 

Wpi­suje­my tek­sty, dialo­gi, mo­nolo­gi z książek, filmów gier, piose­nek, wier­szy ( i co Wam jeszcze do głowy wpad­nie), które nam się spo­dobały. Pros­te? Pros­te :)

Otóż zaczy­nam ja!

" Przer­wał jej po­całun­kiem, uścis­kiem, dot­knięciem, pie­szczotą, pie­szczo­tami, a po­tem już wszys­tkim, całym sobą, każdą myślą, je­dyną myślą, wszys­tkim, wszys­tkim, wszys­tkim. "

An­drzej Sap­kow­ski- Os­tatnie Życze­nie ( opo­wiada­nie ) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 20:36M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 18:45Naja wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.  

wczoraj, 06:32szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 05:50szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 00:03gabaldon wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 22:53gabaldon wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 22:41gabaldon wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 22:26scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 22:15gabaldon wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 22:11gabaldon wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2