Ulubione Zdania Postaci Fikcyjnych.

469 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


Wybór za­leży wyłącznie od nas... :-)))  

wypowiedź


"Nie będziesz za mnie umierać, więc nie mów mi, jak mam żyć! "  

wypowiedź


"Je­zu jak ja lubię
Jak ja bar­dzo lubię
Chy­ba tak nie umie lu­bić nikt
Lu­bię się zaszywać
Lu­bię nadużywać
Szu­kam wciąż okazji
I je mam" 

wypowiedź


Na­ju, mogę tu tyl­ko przy­taknąć... 

wypowiedź


"Pat­riota nie za­myka kra­ju, tyl­ko go ot­wiera". 

wypowiedź


"Cieszę się, że jes­teś. Gdzieś,
w tym sa­mym co ja ;listopadzie.
Cho­ciaż ty­le mam z niego." 

wypowiedź


"Mózg roz­leglej­szy jest niż niebo
Bo zmierz je, co do cala
Uj­rzysz, że w Mózgu się pomieści
I Pan i przes­trzeń cała..." 

wypowiedź


"Ile ra­zy znajdę klucz do szczęścia, ja­kiś du­pek wy­mienia zamek."

— Za­kupo­holiczka 

wypowiedź


Taaa... :-)))

Dob­re źródło Mar­cin. Świet­ne sen­ten­cje. Kontynuuję.

"Co dzień coś w nas umiera i coś z nas się rodzi." 

wypowiedź


"Dob­ro­byt cza­sem ludzi ma­teriali­zuje, nędza zaw­sze. "

Oooo...! KO­NIEC 

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

scorpion scorpion 15 września 2013, 16:06 Wiem, ko­lej­ny wątek zakładam. Proszę nie wy­pomi­nać ;] I ty­tuł mi trochę niefor­tunnie wyszedł...

Otóż... Nat­chnął mnie wątek Stro­na 123, Zda­nie 5. Zmieńmy trochę za­sady :) 

Wpi­suje­my tek­sty, dialo­gi, mo­nolo­gi z książek, filmów gier, piose­nek, wier­szy ( i co Wam jeszcze do głowy wpad­nie), które nam się spo­dobały. Pros­te? Pros­te :)

Otóż zaczy­nam ja!

" Przer­wał jej po­całun­kiem, uścis­kiem, dot­knięciem, pie­szczotą, pie­szczo­tami, a po­tem już wszys­tkim, całym sobą, każdą myślą, je­dyną myślą, wszys­tkim, wszys­tkim, wszys­tkim. "

An­drzej Sap­kow­ski- Os­tatnie Życze­nie ( opo­wiada­nie ) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

16 grudnia 2018, 02:12one drop for all wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

16 grudnia 2018, 02:08one drop for all wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

15 grudnia 2018, 22:33bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

14 grudnia 2018, 18:17eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

14 grudnia 2018, 18:17eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

14 grudnia 2018, 18:16eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

14 grudnia 2018, 10:33.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.  

14 grudnia 2018, 10:29.Rodia wy­powie­dział się w wątku Nasze Ideały.  

14 grudnia 2018, 10:26.Rodia wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

13 grudnia 2018, 09:11fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?