Ulubione Zdania Postaci Fikcyjnych.

407 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


Cy­tat o sieci pochodzi z ar­ty­kułu w Po­lity­ce. Z które­goś nu­meru z lip­ca lub z sier­pnia, nie pa­miętam auto­ra. Zdarzają się tam dob­re tek­sty :-) 

wypowiedź


Uczyłem się tej piosen­ki kiedyś na gi­tarze, he­he :) Już nie pa­miętam. Je­dyna za­leta Za­machow­skiego w se­rialu Wiedźmin to te piosen­ki przez niego wy­kona­ne, a na­pisa­ne przez Grze­gorza Cie­chow­skiego... :)

Skąd ten cy­tat o sieci, Pra­wie-Bab­ciu Elu? ;P  

wypowiedź


"Uczci­wość zaczy­na się od uczci­wych re­lac­ji z sa­mym sobą". 

wypowiedź


"Za­pachniało po­wiewem jesieni,
Z wiat­rem zim­nym ule­ciał słów sens.
Tak być musi,
Nicze­go nie mogą już zmienić,
Bry­lan­ty na końcach twych rzęs.

Tam, gdzie mie­szkasz już biało od śniegu,
Szklą się lo­dem je­ziora i błota.
Tak być musi,
Już zmienić nie może niczego,
Zacza­jona w twych oczach tęsknota.

Wróci wios­na, deszcz spłynie na drogi,
Ciepłem słońca ser­ca się ogrzeją.
Tak być musi,
Bo ciągle się tli w nas ogień,
Wie­czny ogień, który jest nadzieją." 

wypowiedź


"Sieć nie poot­wierała nas na in­nych, ile po­zamy­kał w cy­ber­gro­nach i przej­mu­je nad na­mi kon­trolę. Se­lek­cjo­nując in­formac­je, które do człowieka do­cierają ut­wier­dzają go w gus­tach i prze­kona­niach." 

wypowiedź


Za ok­nem białość, światła ślad

strażnik w sku­pieniu grzechy liczy

po­dob­no jeszcze żyje świat

i cmen­tarz choleryczny



Na wiel­kim świecie, Boże nasz

mój śpiew jak świer­szcza głos w kominie

ocal przed lus­trem moją twarz

piętno ro­baka w świeżej glinie



I tyl­ko nu­da, śli­ny skrzep

każda mi­nuta w żyłach dzwoni

w da­li po­kut­ny ojców śpiew

a w snach ułańskich rżenie koni



Su­mienie śledzi klucza zgrzyt

pod po­wieka­mi księżyc sztuczny

strażnik od­dzwo­nił no­wy świt

za kratą cmen­tarz cho­leryczny 

wypowiedź


"Bied­ni mają duże te­lewi­zory, bo­gaci - duże biblioteki."

"Dużo ludzi nie wie, co z cza­sem ro­bić. Czas nie ma z ludźmi te­go kłopo­tu." 

wypowiedź


"Ludzie to zaw­sze dzieci swoich ma­tek. Bez mat­ki nie ma poety, nie ma bo­hate­ra." 

wypowiedź


"My tyl­ko układa­my stos drze­wa i sta­ramy się, żeby ono było suche, a gdy przyj­dzie po­ra, stos sam się za­pala- ku nasze­mu zdumieniu".

O nat­chnieniu, Goe­the 

wypowiedź


"Wieś- ma­wiał Żerom­ski- stworzył Bóg, a mias­to Szatan."

Al­che­mia Słowa, Jan Pa­ran­dow­ski 

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

scorpion scorpion 15 września 2013, 16:06 Wiem, ko­lej­ny wątek zakładam. Proszę nie wy­pomi­nać ;] I ty­tuł mi trochę niefor­tunnie wyszedł...

Otóż... Nat­chnął mnie wątek Stro­na 123, Zda­nie 5. Zmieńmy trochę za­sady :) 

Wpi­suje­my tek­sty, dialo­gi, mo­nolo­gi z książek, filmów gier, piose­nek, wier­szy ( i co Wam jeszcze do głowy wpad­nie), które nam się spo­dobały. Pros­te? Pros­te :)

Otóż zaczy­nam ja!

" Przer­wał jej po­całun­kiem, uścis­kiem, dot­knięciem, pie­szczotą, pie­szczo­tami, a po­tem już wszys­tkim, całym sobą, każdą myślą, je­dyną myślą, wszys­tkim, wszys­tkim, wszys­tkim. "

An­drzej Sap­kow­ski- Os­tatnie Życze­nie ( opo­wiada­nie ) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 19:33Thé vert wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 19:28Thé vert wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:08LenaK wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 21:51Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 21:50Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 18:12LenaK wy­powie­dział się w wątku 101 po­mysł na ulep­sze­nie [...]

wczoraj, 13:34nicola-57 wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 13:11Thé vert wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 13:09szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 13:03Thé vert wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2