Ulubione Zdania Postaci Fikcyjnych.

402 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


Za ok­nem białość, światła ślad

strażnik w sku­pieniu grzechy liczy

po­dob­no jeszcze żyje świat

i cmen­tarz cholerycznyNa wiel­kim świecie, Boże nasz

mój śpiew jak świer­szcza głos w kominie

ocal przed lus­trem moją twarz

piętno ro­baka w świeżej glinieI tyl­ko nu­da, śli­ny skrzep

każda mi­nuta w żyłach dzwoni

w da­li po­kut­ny ojców śpiew

a w snach ułańskich rżenie koniSu­mienie śledzi klucza zgrzyt

pod po­wieka­mi księżyc sztuczny

strażnik od­dzwo­nił no­wy świt

za kratą cmen­tarz cho­leryczny 

wypowiedź


"Bied­ni mają duże te­lewi­zory, bo­gaci - duże biblioteki."

"Dużo ludzi nie wie, co z cza­sem ro­bić. Czas nie ma z ludźmi te­go kłopo­tu." 

wypowiedź


"Ludzie to zaw­sze dzieci swoich ma­tek. Bez mat­ki nie ma poety, nie ma bo­hate­ra." 

wypowiedź


"My tyl­ko układa­my stos drze­wa i sta­ramy się, żeby ono było suche, a gdy przyj­dzie po­ra, stos sam się za­pala- ku nasze­mu zdumieniu".

O nat­chnieniu, Goe­the 

wypowiedź


"Wieś- ma­wiał Żerom­ski- stworzył Bóg, a mias­to Szatan."

Al­che­mia Słowa, Jan Pa­ran­dow­ski 

wypowiedź


"Głupo­ta jak mądrość - po­niekąd nies­kończo­na, ty­le że - nies­te­ty - dy­namicznie się roz­wi­ja." 

wypowiedź


Masz rację Onej­ko. To jed­na z prawd oczy­wis­tych, na które nie ma ra­dy... Oczy­wiście w ok­reślo­nych sytuacjach.
Na szczęście nie do każdej sy­tuac­ji ta praw­da się od­no­si :-))) 

wypowiedź


właśnie, prze­rażająco praw­dzi­we 

wypowiedź


Ale praw­dzi­we... Ste­fan Ki­sielew­ski 

wypowiedź


Ela...to jest prze­rażające ! kto tak po­wie­dział ?  

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

scorpion scorpion 15 września 2013, 16:06 Wiem, ko­lej­ny wątek zakładam. Proszę nie wy­pomi­nać ;] I ty­tuł mi trochę niefor­tunnie wyszedł...

Otóż... Nat­chnął mnie wątek Stro­na 123, Zda­nie 5. Zmieńmy trochę za­sady :) 

Wpi­suje­my tek­sty, dialo­gi, mo­nolo­gi z książek, filmów gier, piose­nek, wier­szy ( i co Wam jeszcze do głowy wpad­nie), które nam się spo­dobały. Pros­te? Pros­te :)

Otóż zaczy­nam ja!

" Przer­wał jej po­całun­kiem, uścis­kiem, dot­knięciem, pie­szczotą, pie­szczo­tami, a po­tem już wszys­tkim, całym sobą, każdą myślą, je­dyną myślą, wszys­tkim, wszys­tkim, wszys­tkim. "

An­drzej Sap­kow­ski- Os­tatnie Życze­nie ( opo­wiada­nie ) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 10:41natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 10:40natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 10:21Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 10:20Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 09:41Irracja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 09:27Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 07:15natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 07:14natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 02:46Naja wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 02:00Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera