Tylko pytania

2491 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


Mu­simy pa­ni Sta­si ku­pić no­wy be­ret, dob­rze, że mi przy­pom­niałaś, czy wreszcie wiesz po co to wszys­tko? 

wypowiedź


Czy ko­goś ubierasz w bur­ki i zab­rakło ja­kiegoś ko­loru ? A nie bar­dziej twarzo­we są berety...?

:-) 

wypowiedź


Czy nie bra­kuje bu­rek w sza­fie? :)  

wypowiedź


Czyż dob­ro nie jest jej sios­trą ? A tam, gdzie ser­ca zbyt mało umysł często załat­wia resztę...? 

wypowiedź


Nooo a nie jest? 

wypowiedź


Gdy­by mo­ral­ności nie było, czy świat mógłby is­tnieć ?  

wypowiedź


Ona is­tnieje? 

wypowiedź


A czy mo­ral­ność ludzka to nie efekt właśnie ta­kiego pos­trze­gania? 

wypowiedź


Czy wszys­tko opiera sie na pos­trze­ganiu? 

wypowiedź


Chy­ba każdy znaj­du­je swój włas­ny sens i tyl­ko ta­ki sens ma pra­wo is­tnieć, czyż nie? 

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

eyesOFsoul eyesOFsoul 9 marca 2011, 20:36 Za­bawa znów prze­myco­na z fo­rum, które kiedyś mnie zlin­czu­je... W tym wątku za­daje­my tyl­ko py­tania. Nie ma tu miej­sca na od­po­wie­dzi.

Przykładowo:
A: - Co dziś ro­biłeś ciekawego?
B: - A czy po­win­no Cię to interesować?
C: - A czym według Ciebie po­winienem się interesować?

I tak da­lej, i tak da­lej...


Z a c z y n a m y: 
Śniło Ci się dzi­siaj coś cieka­wego?

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 10:51Naja wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 10:46Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 10:45Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 08:56fyrfle wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 00:13Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:09dark smurf wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 00:06dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 00:05dark smurf wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:04Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:04Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia