Tylko pytania

2496 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


Gdy­by nie nad­miar cieka­wości, czy byłyby od­kry­cia i postęp ?  

wypowiedź


Czy można zbłądzić w nad­mia­rze cieka­wości ?  

wypowiedź


Po­dob­no, kto py­ta nie błądzi, chy­ba, że się mylę? 

wypowiedź


Czy tych py­tań nie jest za dużo? 

wypowiedź


Czy poszu­kiwa­ne sen­su ma sens ?  

wypowiedź


Mu­simy pa­ni Sta­si ku­pić no­wy be­ret, dob­rze, że mi przy­pom­niałaś, czy wreszcie wiesz po co to wszys­tko? 

wypowiedź


Czy ko­goś ubierasz w bur­ki i zab­rakło ja­kiegoś ko­loru ? A nie bar­dziej twarzo­we są berety...?

:-) 

wypowiedź


Czy nie bra­kuje bu­rek w sza­fie? :)  

wypowiedź


Czyż dob­ro nie jest jej sios­trą ? A tam, gdzie ser­ca zbyt mało umysł często załat­wia resztę...? 

wypowiedź


Nooo a nie jest? 

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

eyesOFsoul eyesOFsoul 9 marca 2011, 20:36 Za­bawa znów prze­myco­na z fo­rum, które kiedyś mnie zlin­czu­je... W tym wątku za­daje­my tyl­ko py­tania. Nie ma tu miej­sca na od­po­wie­dzi.

Przykładowo:
A: - Co dziś ro­biłeś ciekawego?
B: - A czy po­win­no Cię to interesować?
C: - A czym według Ciebie po­winienem się interesować?

I tak da­lej, i tak da­lej...


Z a c z y n a m y: 
Śniło Ci się dzi­siaj coś cieka­wego?

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 16:30M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 19:52zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 16:25M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 16:18doremi wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 16:11doremi wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 12:44scorpion wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 12:40Naja wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 12:35scorpion wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 12:34scorpion wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 00:06scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2