R.I.P., czyli Ci, którzy od nas odeszli.

191 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


Kras­no­ludzie, pow­tarzam Ci to od bar­dzo daw­na, jak będziesz real­nie wy­bierał się do War­sza­wy, to do mnie na­pisz. Tu­taj al­bo na Fa­cebooku, na­miar masz na moim pro­filu, to mo­ja stro­na. Us­ta­limy wszys­tko. Pre­feruję Fa­cebook, WIEM ŻE GO NIE MASZ (I NIE ZA­MIE­RZASZ MiEĆ GRRRR) ale na li­tość boską. 

wypowiedź


Te, po­ki por­tal jeszcze zi­pie to daj le­piej na­miary na siebie, bo trze­ba sie w kon­cu na­pic ra­zem :]  

wypowiedź


Mam większe szan­se na wy­danie po śmier­ci, ale trud­no odmówić Ci rac­ji ;)  

wypowiedź


in­terne­tu nie da się trzy­mać w garści
pisz i nie mar­nuj cza­su 

wypowiedź


To że ktoś chce ku­pić to wiem, ale ja dbam o ich pieniądze ;) Po co ku­pować sko­ro mają wszys­tko on­li­ne, wys­tar­czy, że in­ternet opłacają. :p  

wypowiedź


ba­ny i banany
małpy jes­teśmy wredne

a Ty tru­man pisz, słyszałam bar­dzo pochleb­ne opi­nie o Twoich wier­szach, ktoś chce ku­pić Twój niewy­dany to­mik (po­ważnie) 

wypowiedź


To tu­taj są ba­ny, myślałem, że ta op­cja jest w trak­cie prac ser­wi­sowych xd  

wypowiedź


za ma­lo 

wypowiedź


więcej tych zbanowanych
nieład­nie 

wypowiedź


Fakt fak­tem, ze ba­na po­win­no sie pop­rzedzic wiado­mos­cia al­bo dac naj­pierw os­trze­zenie. To­mek do mnie dzwo­nil, stad wiem, ze dos­tal ba­na, a nie od­szedl. Po pros­tu nie chcial juz wra­cac 

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

scorpion scorpion 8 stycznia 2015, 11:06 Wątek poświęco­ny pa­mięci cy­tato­wiczów, którzy poświęci­li swoją twórczość na rzecz nasze­go spo­koju, usu­wając kon­to lub kil­ka kont. Można przy­pom­nieć także tych, którzy o nas za­pom­nieli, po pros­tu od­chodząc, a jed­nak po­zos­ta­wiając po so­bie twórczość. Tych dru­gich nie spi­suj­my jed­nak na stra­ty, bo być może jeszcze się nawrócą i zaszczycą nas swoją obecnością.

Wpi­suj­cie tu­taj naz­wy, pseudo­nimy, lo­giny, myśli i wier­sze, które pa­mięta­cie. Może ja­kieś śmie­szne his­to­rie? Wspo­minaj­cie, abyście by­li wspomnieni.

Niech spoczy­wają w po­koju. Amen. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 16:30M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 19:52zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 16:25M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 16:18doremi wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 16:11doremi wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 12:44scorpion wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 12:40Naja wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 12:35scorpion wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 12:34scorpion wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 00:06scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2