R.I.P., czyli Ci, którzy od nas odeszli.

162 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


A ja z cmen­tarza pat­rzeć na szczy­ty Bes­kidów, gwiaz­dy,... 

wypowiedź


Lu­bię spa­cero­wać po cmen­tarzu i czy­tać epi­tafia... 

wypowiedź


Ko­piuj tek­sty, pa­kuj ma­nat­ki, jak znaj­dziesz równie dob­ry por­tal co ten kil­ka lat te­mu, to pod­rzuć lin­ka ;)  

wypowiedź


Nie, Na­ju, one już kończą... 

wypowiedź


Cy­taty zaczy­nają umierać... 

wypowiedź


Właśnie wpi­sałem w przeglądarkę "cy­taty.in­fo" i wys­koczyła stro­na o książkach, to już mówi sa­mo za siebie, nies­te­ty... 

wypowiedź


Cieszę się Mar­cin, że się miewasz dob­rze. Niech tak po­zos­ta­nie :-)))

Co do Cy­tatów nie będę się wy­powiadać... Za­cytuję tyl­ko Mis­trza - "Róbmy swo­je"... :-)))  

wypowiedź


E no mnie tam jeszcze proszę nie uśmier­cać. Mam się dob­rze. Tyl­ko niedługo będę tu mu­siał zakomunikować:

"RIP Cy­taty.in­fo, niech sieć cię zacho­wa..." ;]  

wypowiedź


Mar­cin, gdzie się za­podziałeś do cho..ry ???
Niepo­koi mnie Two­ja nieobec­ność... 

wypowiedź


Amen. 

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

scorpion scorpion 8 stycznia 2015, 11:06 Wątek poświęco­ny pa­mięci cy­tato­wiczów, którzy poświęci­li swoją twórczość na rzecz nasze­go spo­koju, usu­wając kon­to lub kil­ka kont. Można przy­pom­nieć także tych, którzy o nas za­pom­nieli, po pros­tu od­chodząc, a jed­nak po­zos­ta­wiając po so­bie twórczość. Tych dru­gich nie spi­suj­my jed­nak na stra­ty, bo być może jeszcze się nawrócą i zaszczycą nas swoją obecnością.

Wpi­suj­cie tu­taj naz­wy, pseudo­nimy, lo­giny, myśli i wier­sze, które pa­mięta­cie. Może ja­kieś śmie­szne his­to­rie? Wspo­minaj­cie, abyście by­li wspomnieni.

Niech spoczy­wają w po­koju. Amen. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 10:51Naja wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 10:46Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 10:45Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 08:56fyrfle wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 00:13Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:09dark smurf wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 00:06dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 00:05dark smurf wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:04Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:04Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia