Nasze Ideały.

335 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


Żeby kwiaty co ro­ku uda­wały się w og­rodzie i za­pełniały swoimi ko­lora­mi przyd­rożne ro­wy, leśne duk­ty, brze­gi rzek, może też aby liczba og­rodników wzras­tała o 10 pro­cent w ska­li ludzkiej po­pulac­ji Pol­ski. 

wypowiedź


Żeby miłość zaw­sze była mądra, a przy­jaźń wier­na... 

wypowiedź


Mar­cin wyczuł bluesa
nig­dy bym nie przy­puszczała, ze ideał będzie z brodą :)  

wypowiedź


Jak dla mnie, to Ma­ciej może być jak naj­bar­dziej ideałem. I bez pod­tek­stów, proszę. 

wypowiedź


ideał ma to do siebie, że to co nieideal­ne pa­suje ideal­nie do reszty 

wypowiedź


Ma­ciej ma cię. 

wypowiedź


pew­nie, że tyl­ko Je­den- Maciej
ale Was ubiegłam dziew­czy­ny, te­raz tyl­ko ob­gry­zaj­cie paz­nokcie :)  

wypowiedź


Yyyyy? Ideau jest tyl­ko je­den. 

wypowiedź


Oo
czy ktoś jeszcze widzi to opo­wiada­nie? ~pew­nie tyl­ko ja
kto to tu wkleił? aa, taa.. słabo mi :p  

wypowiedź


Łooooo...! 

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

scorpion scorpion 30 sierpnia 2013, 22:50 Wątek poświęco­ny raczej marze­niom, bo po­lega na opi­saniu swo­jego wy­marzo­nego par­tne­ra, czy­li na czymś niemożli­wym. Dlacze­go niemożli­wym? Bo na­wet jeśli is­tnieje, to praw­do­podob­nie nig­dy ta­kiej oso­by nie spot­ka­my, chy­ba że ma­my przeog­romne szczęście :) Można na­pisać cechę, kil­ka cech lub się roz­pi­sać i wy­jaśnić każdy szczegół- jak kto wo­li ;) A kto wie? Może tra­fisz właśnie tu­taj na swój ideał? ;]

No to kto zaczy­na? Zap­raszam do za­bawy!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 21:02szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 19:09M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

przedwczoraj, 19:05M44G wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

przedwczoraj, 11:44rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

15 czerwca 2018, 20:50.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.  

14 czerwca 2018, 20:53M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

14 czerwca 2018, 20:49M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

14 czerwca 2018, 19:38Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

14 czerwca 2018, 19:38Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

14 czerwca 2018, 19:27szpulka wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2