Nasze Ideały.

341 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


sny sny sny 

wypowiedź


Bo Lilę ciągle bo­li głowa. 

wypowiedź


Li­la, co Ty...
Bo­gaty, in­te­ligen­tny z za­sobną erek­cją i żeby go­tować pot­ra­fił. Jeszcze 186 cm wzros­tu, smukły, gib­ki... Oczy­wiście na wyłączność.
Aja­jaj za­galo­powałam się... He, he... Tu­taj na­leży :-))) 

wypowiedź


Eh, a ci da­lej swo­je... 

wypowiedź


żeby każdy dbał prze­de wszys­tkim o siebie tak by nie zaw­ra­cać in­nym... głowy  

wypowiedź


Żeby ludzie trak­to­wali in­nych, tak jak chcieli­by zos­tać pot­rakto­wani. A do cudzej włas­ności mieli po­dejście ta­kie, ja­kie chcieli­by żeby in­ni mieli do ich włas­ności. 

wypowiedź


Cos Wam sie chy­ba wat­ki po­ten­te­gowa­ly... 

wypowiedź


cóż... czas wtu­lić się w mój Ideał ;) dob­ra­noc 

wypowiedź


Żeby kwiaty co ro­ku uda­wały się w og­rodzie i za­pełniały swoimi ko­lora­mi przyd­rożne ro­wy, leśne duk­ty, brze­gi rzek, może też aby liczba og­rodników wzras­tała o 10 pro­cent w ska­li ludzkiej po­pulac­ji Pol­ski. 

wypowiedź


Żeby miłość zaw­sze była mądra, a przy­jaźń wier­na... 

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

scorpion scorpion 31 sierpnia 2013, 00:50 Wątek poświęco­ny raczej marze­niom, bo po­lega na opi­saniu swo­jego wy­marzo­nego par­tne­ra, czy­li na czymś niemożli­wym. Dlacze­go niemożli­wym? Bo na­wet jeśli is­tnieje, to praw­do­podob­nie nig­dy ta­kiej oso­by nie spot­ka­my, chy­ba że ma­my przeog­romne szczęście :) Można na­pisać cechę, kil­ka cech lub się roz­pi­sać i wy­jaśnić każdy szczegół- jak kto wo­li ;) A kto wie? Może tra­fisz właśnie tu­taj na swój ideał? ;]

No to kto zaczy­na? Zap­raszam do za­bawy!

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

wczoraj, 16:16Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 14:37.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.  

wczoraj, 14:34Cropka wy­powie­dział się w wątku offtop.  

wczoraj, 14:07Lila. wy­powie­dział się w wątku Ogródeep,

wczoraj, 14:03.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.  

wczoraj, 14:00Lila. wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

wczoraj, 13:27Cropka wy­powie­dział się w wątku offtop.  

wczoraj, 13:26Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

wczoraj, 13:24.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.  

wczoraj, 13:09Cropka wy­powie­dział się w wątku offtop.