Nasze Ideały.

324 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


No z lek­sza, toć to uto­pia... 

wypowiedź


Świat bez wo­jen, chorób, ka­tak­lizmów, biedy.
Ludzie bez zła, za­wiści, głupoty.

Ale mnie po­niosło... 

wypowiedź


Kocham przy­rodę - faunę i florę, ko­bieta jed­na mi wys­tar­czy i jej miłość - strar­czy ideałów na po­nie­działek. 

wypowiedź


Żeby jeszcze se­renadę pod bal­ko­nem zaśpiewał..., głowicę por­ce­lanową pot­ra­fił wy­mienić. 

wypowiedź


Za­ryzy­kuję, bar­dzo pot­rzeb­ny te­raz jest nac­jo­nalizm. 

wypowiedź


A Jan­tar oczy­wiście pisze tu­taj o mnie... :D  

wypowiedź


Ja­ko że na­leżę to te­go zac­ne­go, nieliczne­go gro­na, które uj­rzało Twoją osobę ma­terial­nie, stwier­dzić mogę, iż ideałem nie jes­teś, bo wszak nikt nie jest, aczkol­wiek niewiele Ci do niego bra­kuje :) Zarówno men­talnie, jak i ma­terial­nie. Rzekłem.  

wypowiedź


Przep­raszam za po­myłkę, która brzmi nies­to­sow­nie... Miało być "pra­cuj nad nim". To ma zu­pełnie in­ne znacznie. He, he... "Na nim" to może po bliższym poz­na­niu i przy większej blis­kości. Cho­ciaż nie brzmi dob­rze. 

wypowiedź


Mar­cin zde­cydo­wanie pre­feruję mężczyzn :-))) Jed­nakże lu­bię "ład­nych" ludzi w ogóle, ko­biety także. Chciałabym w pełni do nich należeć...

Jan­tarku, to pra­cuj na nim, jeżeli już go zna­lazłaś :-) 

wypowiedź


Naj, jes­teś les? ;) ;]  

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

scorpion scorpion 30 sierpnia 2013, 22:50 Wątek poświęco­ny raczej marze­niom, bo po­lega na opi­saniu swo­jego wy­marzo­nego par­tne­ra, czy­li na czymś niemożli­wym. Dlacze­go niemożli­wym? Bo na­wet jeśli is­tnieje, to praw­do­podob­nie nig­dy ta­kiej oso­by nie spot­ka­my, chy­ba że ma­my przeog­romne szczęście :) Można na­pisać cechę, kil­ka cech lub się roz­pi­sać i wy­jaśnić każdy szczegół- jak kto wo­li ;) A kto wie? Może tra­fisz właśnie tu­taj na swój ideał? ;]

No to kto zaczy­na? Zap­raszam do za­bawy!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 10:51Naja wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 10:46Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 10:45Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 08:56fyrfle wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

dzisiaj, 00:13Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:09dark smurf wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 00:06dark smurf wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 00:05dark smurf wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:04Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:04Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia