Nasze Ideały.

339 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


żeby każdy dbał prze­de wszys­tkim o siebie tak by nie zaw­ra­cać in­nym... głowy  

wypowiedź


Żeby ludzie trak­to­wali in­nych, tak jak chcieli­by zos­tać pot­rakto­wani. A do cudzej włas­ności mieli po­dejście ta­kie, ja­kie chcieli­by żeby in­ni mieli do ich włas­ności. 

wypowiedź


Cos Wam sie chy­ba wat­ki po­ten­te­gowa­ly... 

wypowiedź


cóż... czas wtu­lić się w mój Ideał ;) dob­ra­noc 

wypowiedź


Żeby kwiaty co ro­ku uda­wały się w og­rodzie i za­pełniały swoimi ko­lora­mi przyd­rożne ro­wy, leśne duk­ty, brze­gi rzek, może też aby liczba og­rodników wzras­tała o 10 pro­cent w ska­li ludzkiej po­pulac­ji Pol­ski. 

wypowiedź


Żeby miłość zaw­sze była mądra, a przy­jaźń wier­na... 

wypowiedź


Mar­cin wyczuł bluesa
nig­dy bym nie przy­puszczała, ze ideał będzie z brodą :)  

wypowiedź


Jak dla mnie, to Ma­ciej może być jak naj­bar­dziej ideałem. I bez pod­tek­stów, proszę. 

wypowiedź


ideał ma to do siebie, że to co nieideal­ne pa­suje ideal­nie do reszty 

wypowiedź


Ma­ciej ma cię. 

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

scorpion scorpion 30 sierpnia 2013, 22:50 Wątek poświęco­ny raczej marze­niom, bo po­lega na opi­saniu swo­jego wy­marzo­nego par­tne­ra, czy­li na czymś niemożli­wym. Dlacze­go niemożli­wym? Bo na­wet jeśli is­tnieje, to praw­do­podob­nie nig­dy ta­kiej oso­by nie spot­ka­my, chy­ba że ma­my przeog­romne szczęście :) Można na­pisać cechę, kil­ka cech lub się roz­pi­sać i wy­jaśnić każdy szczegół- jak kto wo­li ;) A kto wie? Może tra­fisz właśnie tu­taj na swój ideał? ;]

No to kto zaczy­na? Zap­raszam do za­bawy!

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

wczoraj, 15:12.Rodia wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

przedwczoraj, 18:51M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

9 stycznia 2019, 23:52Thé vert wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

9 stycznia 2019, 23:24Thé vert wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

9 stycznia 2019, 14:05carolyna wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

9 stycznia 2019, 12:21fyrfle wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

8 stycznia 2019, 20:19bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

7 stycznia 2019, 13:41eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

7 stycznia 2019, 08:45eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

5 stycznia 2019, 20:49Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia