Czego aktualnie słuchasz cz.2

10687 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Muzyka.


Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


To trochę za­baw­ne, to uczu­cie w środku
Nie na­leżę do tych, którym łat­wo uk­ryć uczucia
Nie mam za dużo pieniędzy, ale, ra­ny, gdy­bym miał
Ku­piłbym duży dom, w którym mog­li­byśmy ra­zem zamieszkać

Gdy­bym był rzeźbia­rzem, ale, znów, nie jes­tem nim,
Lub tym, który tworzy mik­stu­ry w wędrow­nym teatrze
Wiem, że to niewiele, ale to naj­lep­sze, co mogę zrobić
Moim da­rem jest mo­ja piosen­ka i ona jest dla ciebie

I możesz po­wie­dzieć wszys­tkim, że to two­ja piosenka
Może jest całkiem pros­ta, ale sko­ro jest już ukończona
Mam nadzieję, że nie masz nic prze­ciw­ko, mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko
Że wy­raziłem słowami
Jak wspa­niałe jest życie, dla­tego że ty jesteś

Sie­działem na dachu i ko­pałem mech
Kil­ka wersów spra­wiało mi praw­dzi­we trudności
Ale słońce było dość łas­ka­we, kiedy pi­sałem tę piosenkę,
To dla ludzi ta­kich jak ty, którzy spra­wiają, że wciąż chcę to robić

Więc wy­bacz mi że za­pom­niałem, ale tak się cza­sem dzieje
Widzisz, za­pom­niałem, czy są niebies­kie czy zielone
W każdym ra­zie, chodzi mi o to
Że masz najsłod­sze oczy ja­kie kiedy­kol­wiek widziałem 

wypowiedź


Odtwórz


ot tak, w pew­nej chwi­li ma­jowe­go wie­czo­ru 

wypowiedź


Odtwórz


Joasia i Michaś, gdy na Was pat­rzę, to wierzę w Ludzi 

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz

Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź


Odtwórz  

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

shulag 3 stycznia 2015, 12:10 Zakładam dru­gi wątek od­nośnie mu­zyki, gdyż tam­ten jest już całko­wicie zap­cha­ny i długo się wczy­tuje (przy­naj­mniej mnie). Mu­zyka ogólna, co kto słucha w da­nej chwi­li. Poz­dra­wiam. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

wczoraj, 16:16Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 14:37.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.  

wczoraj, 14:34Cropka wy­powie­dział się w wątku offtop.  

wczoraj, 14:07Lila. wy­powie­dział się w wątku Ogródeep,

wczoraj, 14:03.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.  

wczoraj, 14:00Lila. wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

wczoraj, 13:27Cropka wy­powie­dział się w wątku offtop.  

wczoraj, 13:26Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

wczoraj, 13:24.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.  

wczoraj, 13:09Cropka wy­powie­dział się w wątku offtop.