Co ostatnio oglądaliście?

852 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Film, te­lewiz­ja, wi­deo w In­terne­cie.


" Ri­sen" 2015 dla wątpiących

"Si­len­ce" 2016 dla myślących, że wierzą

"Bel­la" 2006 dla szu­kających w ludziach człowieka 

wypowiedź


The Im­possib­le, 2012 - po­lecam. 

wypowiedź


Po­lecam, cho­ciaż jest dużo bru­tal­nych scen i jest smut­ny. 

wypowiedź


Na­ju, po ta­kiej re­cenzji ko­nie­cznie muszę to zo­baczyć... 

wypowiedź


Amis­tad (1997)

Oglądając ten po­ruszający ob­raz po­jawiła mi się myśl:
Bóg al­bo nie może, al­bo nie chce. Ludzka wol­na wo­la nie ma tu­taj nic do rzeczy.
Ta myśl wzbudza we mnie niemałe kon­tro­wer­sje... Nie mogę jed­nak uda­wać, że się nie po­jawiła. 

wypowiedź


"Służby spec­jalne" Pat­ry­ka Vegi
Odtwórz  

wypowiedź


przed chwilą oglądałam swój biust, jest dob­rze, jest bar­dzo dob­rze :)
Bar­tek jest praw­domówny i nie jest bier­ny. KOCHA­NY, DZIĘKUJĘ., a teraz..

dob­ra­noc Państwu :)  

wypowiedź


Ghost in the Shell (2017) 

wypowiedź


Lu­cy (2014) 

wypowiedź


Wszys­tko al­bo nic Pol­ska Czechy Słowac­ja 2016 - Mądra za­baw­na ko­media. 

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

eyesOFsoul eyesOFsoul 25 lipca 2011, 21:49 Ana­logicznie do te­matów z mu­zyki i książek...
Ja­ki film os­tatnio udało Wam się obej­rzeć?

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 10:25Indygoo wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 09:55Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 09:36natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 09:33Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 09:32Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 09:26giulietka wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 08:45natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 08:42natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 08:31natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 06:52Żółty wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2