Co ostatnio oglądaliście?

896 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Film, te­lewiz­ja, wi­deo w In­terne­cie.


Pros­ta his­to­ria o mor­der­stwie (2016)

Odtwórz  

wypowiedź


,,Una" (2017)

Odtwórz  

wypowiedź


,,Wy­bawienie" (2016)

Odtwórz  

wypowiedź


Na układy nie ma ra­dy - Pol­ska 2017 ser­decznie od­radzam. 

wypowiedź


Re­mem­ber (2015)

Odtwórz


...a co do Przy­mie­rza...kasza straszna ;)  

wypowiedź


Ob­cy: Przy­mie­rze (2017). Bez­pośred­nia kon­ty­nuac­ja Pro­meteu­sza i pośred­nia se­rii Ob­cy.

Po­zyc­ja bar­dzo kry­tyko­wana, szczególnie przez fanów se­rii, ale mnie bar­dzo przy­padła do gus­tu, choć fakt, ideal­na nie jest. Pro­meteusz chy­ba jed­nak trochę lep­szy i w kon­ty­nuac­ji nie wy­jaśni­li spraw, które miały zos­tać wy­jaśnione, a szko­da. Więcej nie na­piszę, nie będę zdradzał fa­buły :) W każdym ra­zie hor­ror to nie jest, więc mogę po­lecić na­wet dla wrażliwców. 

wypowiedź


Przyrzecze­nie (2016)
Odtwórz  

wypowiedź


A Per­fect Day (2016)

Odtwórz  

wypowiedź


En­kla­wa -Ser­bia 2015 prze­piękny i ar­cy mądry 

wypowiedź


Mnie wciągnęło
https://www.cda.pl/video/189620bf 

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

eyesOFsoul eyesOFsoul 25 lipca 2011, 21:49 Ana­logicznie do te­matów z mu­zyki i książek...
Ja­ki film os­tatnio udało Wam się obej­rzeć?

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 21:13Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 17:32Whitename wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 00:49Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:50M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 22:15bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 21:52Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 21:38szpulka wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 17:51szpiek wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

wczoraj, 16:47M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

wczoraj, 16:06Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera