Co ostatnio oglądaliście?

859 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Film, te­lewiz­ja, wi­deo w In­terne­cie.


"Krótki film o miłości" 1988 

wypowiedź


Bez­cenny dar (2006)

Wzruszający... Nos mam czer­wo­ny. 

wypowiedź


Aqa­rius - Bra­zylia 2016r. po­lecam ludziom myślącym, o in­te­ligen­cji wy­biegającej po­za po­wiat. 

wypowiedź


Wol­ny strze­lec (2014)

Po­lecam lu­biącym "moc­ne" ki­no. 

wypowiedź


Jeśli ktoś lu­bi psycho­logiczne ek­spe­rymen­ty, pot­wier­dzo­ne pop­rzez naukę to polecam:
"Ex­pe­rimen­ter” 2015 – doświad­cze­nie przep­ro­wadzo­ne przez Stan­ley Mil­gram.
I "Lis­te­ning” 2015 – bar­dzo blis­kie do rzeczy­wis­tości. 

wypowiedź


Ka­baret Neonówka 

wypowiedź


Gan­gsterzy i Fi­lan­tro­pi z ro­ku 1962 Bar­dzo dob­ry film. 

wypowiedź


" Ri­sen" 2015 dla wątpiących

"Si­len­ce" 2016 dla myślących, że wierzą

"Bel­la" 2006 dla szu­kających w ludziach człowieka 

wypowiedź


The Im­possib­le, 2012 - po­lecam. 

wypowiedź


Po­lecam, cho­ciaż jest dużo bru­tal­nych scen i jest smut­ny. 

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

eyesOFsoul eyesOFsoul 25 lipca 2011, 21:49 Ana­logicznie do te­matów z mu­zyki i książek...
Ja­ki film os­tatnio udało Wam się obej­rzeć?

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 00:26Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:25Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 00:22Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 00:06Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:36Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:30Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:25Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:22Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:10Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:07Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia