Zapytam, odpowiem szczerze

12154 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


Nie uk­radłbym sąsiado­wi tych kil­ku jabłek zza płotu, gdy miałem te 20lat mniej.

Grzech, które­go nie pot­ra­fisz żałować? 

wypowiedź


Ko­niec re­mon­tu. Po trzech i pół miesiąca w wy­najętym mie­szka­niu wra­cam do do­mu... Od­no­wione­go, zmienione­go, piękne­go :-))) Plus no­we miej­sce pra­cy. Lep­sze, bo zde­cydo­wanie mniej pra­cy i ka­liber lżej­szy :-)))

Co chciał/a/byś zmienić w swoim życiu ?  

wypowiedź


Co Cię obec­nie cie­szy? 

wypowiedź


Do PRL, bo znam je. Po­nap­ra­wiał bym parę spraw i zab­rał z pow­ro­tem ro­wer Uk­raina. 

wypowiedź


U in­nych - zło, głupo­ta, bez­duszność. U mnie - bezradność.

Gdy­byś mógł się prze­nieść w cza­sie, w ja­kie cza­sy byś się prze­niósł i dlacze­go ?  

wypowiedź


sze­roko pojęte piękno kobiece

co psu­je Ci hu­mor? 

wypowiedź


Za­daj so­bie py­tanie - z cze­go możesz się cie­szyć... ?

Co pop­ra­wia To­bie hu­mor ?  

wypowiedź


Jak ta­ki/ta­ka faj­ny/ faj­na chłopak/ dziew­czy­na jest sam/ sa­ma? Co byś zap­ro­pono­wał/ ła oso­bie na pop­rawę hu­moru ?  

wypowiedź


jutro

ja­kiego py­tania byś nie za­dał, za­dała? 

wypowiedź


szkła

jut­ro czy wczo­raj? 

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

eyesOFsoul eyesOFsoul 27 maja 2010, 23:48 Drodzy Państwo,
my tu na cy­tatach.in­fo jes­teśmy, jak jed­na wiel­ka rodzi­na. Więc te chwi­le, w których ug­rzęźliśmy w bag­nie war­to dob­rze wy­korzys­tać. Poz­najmy się! A żeby le­piej się poz­nać, na­leży py­tać. Więc pytajmy!

Za­bawa dziecin­nie pros­ta - eyesOF­soul nie zna in­nych za­baw. - Co trze­ba zrobić?
Użyt­kownik 1 za­daje pytanie:
- O czym marzysz?
A użyt­kownik 2 od­po­wiada na py­tanie i za­daje ko­lej­ne, ażeby następna oso­ba miała, na co od­po­wie­dzieć.

Za­sada jest jedna:
- Szcze­rość!

Go­towi... Do star­tu... Start!
Czy jak idziesz po uli­cy to zacho­wujesz się ( tak w myślach ) jak łowca?
Roz­glądasz się z py­taniem
- Co by tu us­trze­lić?

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

wczoraj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

przedwczoraj, 22:01Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

przedwczoraj, 21:17scorpion wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

przedwczoraj, 20:54Evulka wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

przedwczoraj, 20:49Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

przedwczoraj, 20:49Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

przedwczoraj, 18:23Evulka wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

przedwczoraj, 07:50Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

przedwczoraj, 00:03Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

przedwczoraj, 00:02Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera