Zapytam, odpowiem szczerze

12155 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


zor­ga­nizo­wałabym kil­kudniowy zlot Cy­tato­wiczów w ja­kimś uroczym miej­scu i świet­nej at­mosferze, łącznie z Ad­mi­nis­tra­tora­mi, z które­go nikt nie mógłby zre­zyg­no­wać.
O! Tak bym zacza­rowała :-)))

A Ty jak ?  

wypowiedź


ups... pa­lec mi się om­sknął, za­raz do­kończę pi­sanie :-) 

wypowiedź


Chciałabym się do­wie­dzieć, jak się miewają moi ulu­bieńcy z pot­ra­lu, np. (ko­lej­ność przy­pad­ko­wa) Na­talia Ups, Awa­tar, Ciepłej Wo­dy, wielu, wielu jeszcze 

wypowiedź


Z pieniędzy. I pieniądze ;] Są bar­dzo ważne. Nie naj­ważniej­sze, ale prze­cież o to nie spy­tałaś :D

Gdy­byś miała cy­tatową cza­rodziej­ską różdżkę, jak byś jej użyła? 

wypowiedź


Zda­je się, że nig­dy nie czułam te­go względem siebie. Ow­szem, byłam z siebie wielok­rotnie za­dowo­lona, ale du­ma? No może gdy miałam od­wagę wy­bierać to, co dla mnie ważne kosztem te­go, co po­pular­ne... I chwi­le, w których uk­radkiem się uśmie­chałam gdy widząc ra­dość in­nej oso­by wie­działam, że tyl­ko ja wiem jak bar­dzo się do niej przyczy­niłam.

Z cze­go najłat­wiej przychodzi ci w życiu re­zyg­no­wać, a co jed­nocześnie uwa­zasz za bar­dzo ważne? 

wypowiedź


Taaa... Ciast, które bar­dzo lu­bię, bo doopa by mi nad­mier­nie urosła. W tym właśnie prze­jawia się mo­ja sil­na wo­la i sa­modys­cypli­na. Bez­radna na­tomiast jes­tem w ob­liczu serów. Nie jes­tem w sta­nie się powstrzymać.

Co przyp­ra­wiło Ciebie o wielką dumę z siebie ?  

wypowiedź


jest słaba i nie spraw­dziła się wcale

od­ma­wiasz so­bie cze­goś? 

wypowiedź


Hmm, to cieka­we... na żar­cie, ale sta­ram się og­ra­niczać ;] po­za tym jak będę miał w końcu dużo ka­sy, to Ci po­wiem, bo na ra­zie to nie wiem :D

Jak sil­na jest Two­ja wo­la i kiedy os­tatnio się spraw­dziła? 

wypowiedź


Dob­ra :-) To le­cimy da­lej, może ktoś się przyłączy...

Ra­tując swo­je życie - wszys­tko co konieczne.
Szu­kając pie­czy­wa - po dru­giej pus­tej półce od­puściłabym i ugo­towałabym ma­karon lub kaszę.
"Cel uświęca środki".

Na co naj­chętniej wy­dajesz pieniądze ?  

wypowiedź


Na­ja nie blo­kuj wątku ;]

Ile zro­biłabyś, aby osiągnąć cel?? 

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

eyesOFsoul eyesOFsoul 27 maja 2010, 23:48 Drodzy Państwo,
my tu na cy­tatach.in­fo jes­teśmy, jak jed­na wiel­ka rodzi­na. Więc te chwi­le, w których ug­rzęźliśmy w bag­nie war­to dob­rze wy­korzys­tać. Poz­najmy się! A żeby le­piej się poz­nać, na­leży py­tać. Więc pytajmy!

Za­bawa dziecin­nie pros­ta - eyesOF­soul nie zna in­nych za­baw. - Co trze­ba zrobić?
Użyt­kownik 1 za­daje pytanie:
- O czym marzysz?
A użyt­kownik 2 od­po­wiada na py­tanie i za­daje ko­lej­ne, ażeby następna oso­ba miała, na co od­po­wie­dzieć.

Za­sada jest jedna:
- Szcze­rość!

Go­towi... Do star­tu... Start!
Czy jak idziesz po uli­cy to zacho­wujesz się ( tak w myślach ) jak łowca?
Roz­glądasz się z py­taniem
- Co by tu us­trze­lić?

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

wczoraj, 00:03Naja wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

przedwczoraj, 21:15doremi wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

przedwczoraj, 01:32doremi wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

20 lipca 2019, 08:02rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

20 lipca 2019, 08:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

19 lipca 2019, 10:41Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

19 lipca 2019, 10:38Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

19 lipca 2019, 10:37Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

19 lipca 2019, 10:37Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

19 lipca 2019, 00:51Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera