Zapytam, odpowiem szczerze

12155 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


no jasne
od połowy społeczeństwa z czys­tym su­mieniem, większy pro­cent wy­magałby zastanowienia

ja­kie były Two­je naj­lep­sze wa­kac­je? 

wypowiedź


Zdarza mi się... Sadzę, że za­sad­nie. Niem­niej nieza­leżnie od oko­liczności i moich mo­tywac­ji, nie ce­nię te­go. Mówię so­bie wte­dy - Ty Me­galo­man­ko !!! Za chwilę jed­nak myślę, kur­cze, no masz rac­je... Co z te­go jed­nak ??? Wrażenie, że nie na­leży się tak czuć po­zos­ta­je. Nieza­leżnie od wszys­tkiego... He, he...

A Ty... ???  

wypowiedź


Ha­haha :) Zas­ta­nawiam się jaką sy­tuację masz na myśli, ale z mo­jego zaczęłabym się na­bijać :D śmieje się już na samą myśl :D

Czy czu­jesz się lep­szym od in­nych? 

wypowiedź


W brydża i w szachy gram w wol­nym cza­sie.

Co zro­bisz łapiąc w niezręcznej sy­tuac­ji sze­fa, kiedy on od­no­tował to, że zauważyła/eś tę sy­tuację ?  

wypowiedź


Na gapę, a jak ty­pek wygląda na ka­nara to uciekam i na pie­chotę. I nie, nie zaw­sze uda­je się zwiać.

W ja­ki sport gry­wasz w wol­nym cza­sie, ame­rykańskie rug­by w kas­kach z sąsiada­mi czy kry­kiet w koszul­ce Chuc­ka Nor­ri­sa 

wypowiedź


po równo, za­leży od sy­tuac­ji

na gapę czy na pie­chotę? 

wypowiedź


Obo­je równie moc­no, choć z różnych powodów.

du­ma i ho­nor czy święty spokój? 

wypowiedź


zdarza mi się os­tatnio za dzieciństwem z przedziału pod­stawówka - gim­nazjum

ma­ma czy ta­ta? 

wypowiedź


Tęsknię za eme­ryturą.

A Ty, za czym tęsknisz ?  

wypowiedź


wyp­rosto­wałabym ludziom ra­miona i uniosła kąci­ki ust do uśmie­chu

za czym tęsknisz? 

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

eyesOFsoul eyesOFsoul 27 maja 2010, 23:48 Drodzy Państwo,
my tu na cy­tatach.in­fo jes­teśmy, jak jed­na wiel­ka rodzi­na. Więc te chwi­le, w których ug­rzęźliśmy w bag­nie war­to dob­rze wy­korzys­tać. Poz­najmy się! A żeby le­piej się poz­nać, na­leży py­tać. Więc pytajmy!

Za­bawa dziecin­nie pros­ta - eyesOF­soul nie zna in­nych za­baw. - Co trze­ba zrobić?
Użyt­kownik 1 za­daje pytanie:
- O czym marzysz?
A użyt­kownik 2 od­po­wiada na py­tanie i za­daje ko­lej­ne, ażeby następna oso­ba miała, na co od­po­wie­dzieć.

Za­sada jest jedna:
- Szcze­rość!

Go­towi... Do star­tu... Start!
Czy jak idziesz po uli­cy to zacho­wujesz się ( tak w myślach ) jak łowca?
Roz­glądasz się z py­taniem
- Co by tu us­trze­lić?

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

wczoraj, 00:03Naja wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

przedwczoraj, 21:15doremi wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

przedwczoraj, 01:32doremi wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

20 lipca 2019, 08:02rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

20 lipca 2019, 08:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

19 lipca 2019, 10:41Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

19 lipca 2019, 10:38Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

19 lipca 2019, 10:37Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

19 lipca 2019, 10:37Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

19 lipca 2019, 00:51Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera