Zapytam, odpowiem szczerze

12155 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii Inne.


...przeciw.


Ja­kie marze­nie Ci się już spełniło? 

wypowiedź


właści­wie, to się nie nudzę. i na­wet nie chodzi o to że jes­tem wy­bit­nie zap­ra­cowa­na czy coś. Cza­sem gdy mam wol­ny czas lu­bię zga­sić w swoim po­koju światło (zakładając że za ok­nem wieczór lub naj­le­piej już ciem­no całkiem), załączyć ul­tra­fiolet i taką moją wiszącą swo­bod­nie u su­fitu kulę lus­trzaną (jak na dys­ko­tekach).. usiąść wy­god­nie na ob­ro­towym krześle i ob­serwo­wać biegające po ścianach wiązki światła (za sprawą ob­ra­cającej się ku­li, rzecz jas­na. Mogę bar­dzo dużo cza­su tak prze­sie­dzieć, po pros­tu myśląc i zachwy­cając się spo­kojem. Do te­go bar­dzo często nakładam mo­je wiel­kie słuchaw­ki (ta­kie stu­dyj­ne, gwiaz­dko­wy pre­zent od bra­ci) i słucham ukocha­nych dźwięków. A gdy mnie naj­dzie we­na - odkładam słuchaw­ki, chwy­tam gi­tarę i im­pro­wizuję ;P. tak zaz­wyczaj pow­stają mo­je tek­sty. pod­gry­wam so­bie i podśpiewuję na żyw­ca układając ja­kieś tekścidła. Lu­bię to, tę moją ciem­nicę ;D...ale jeszcze bar­dziej lu­bię łono na­tury. Położyć się na gołej tra­wie i ga­pić w niebo. To wiele mi da­je, ta­kie chwi­le, ale z przyk­rością stwier­dzam, że pod­czas ro­ku szkol­ne­go, nie ma zbyt cza­su na ta­kie ra­ryta­sy jak wyjście w ple­ner na ja­kieś ład­ne od­ludzie.gdy­byś miał na­pisać książkę, kim byłby jej główny bo­hater? 

wypowiedź


Raczej dużą uwagę zwra­cam na poczu­cie hu­moru i ja­kiej mu­zyki słucha da­na oso­ba , może to wy­daje się śmie­szne , ale tak już mam ;) . Sta­ram się nie oce­niać "książki po okład­ce" dla­tego jeśli chodzi o wygląd to nie jest on dla mnie ważny . 

Co jest Twoim spo­sobem na nudę ? Co często ro­bisz w wol­nym cza­sie ?  

wypowiedź


Po­niekąd mam. Jeśli chodzi o wygląd to tyl­ko je­den kom­pleks, ale swo­jego cha­rak­te­ru nig­dy chy­ba nie uda mi się zaak­cepto­wać. Z żad­nym człowiekiem się do­gadać nie pot­ra­fię. Myślę, że wy­nika to z dzieciństwa, rodzi­ce mnie nie nau­czy­li kon­taktu z ludźmi.


Na co zwra­casz pier­wszorzędnie uwagę u ludzi, których widzisz pier­wszy raz w życiu? 

wypowiedź


ano, chciałabym.
mo­je priory­tety to rodzi­na (czy­li wpierw zaślu­biny ) i da­wanie życia po czym kształto­wanie owe­go życia tak, by dźwi­gać miarę człowieka w człowieku ;P mówiąc nie za­wile - pro­duko­wać dob­rych ludzi. Na tym mi za­leży, jeśli idzie o mój wkład w dob­ro świata i ludzkości ;D


czy masz prob­le­my z sa­mooceną? w dół czy w górę i czy zda­jesz so­bie sprawę z cze­go to wy­nika? 

wypowiedź


Drodzy Państwo,
my tu na cy­tatach.in­fo jes­teśmy, jak jed­na wiel­ka rodzi­na. Więc te chwi­le, w których ug­rzęźliśmy w bag­nie war­to dob­rze wy­korzys­tać. Poz­najmy się! A żeby le­piej się poz­nać, na­leży py­tać. Więc pytajmy!

Za­bawa dziecin­nie pros­ta - eyesOF­soul nie zna in­nych za­baw. - Co trze­ba zrobić?
Użyt­kownik 1 za­daje pytanie:
- O czym marzysz?
A użyt­kownik 2 od­po­wiada na py­tanie i za­daje ko­lej­ne, ażeby następna oso­ba miała, na co od­po­wie­dzieć.

Za­sada jest jedna:
- Szcze­rość!

Go­towi... Do star­tu... Start!
Czy jak idziesz po uli­cy to zacho­wujesz się ( tak w myślach ) jak łowca?
Roz­glądasz się z py­taniem
- Co by tu us­trze­lić?
 

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

eyesOFsoul eyesOFsoul 27 maja 2010, 23:48 Drodzy Państwo,
my tu na cy­tatach.in­fo jes­teśmy, jak jed­na wiel­ka rodzi­na. Więc te chwi­le, w których ug­rzęźliśmy w bag­nie war­to dob­rze wy­korzys­tać. Poz­najmy się! A żeby le­piej się poz­nać, na­leży py­tać. Więc pytajmy!

Za­bawa dziecin­nie pros­ta - eyesOF­soul nie zna in­nych za­baw. - Co trze­ba zrobić?
Użyt­kownik 1 za­daje pytanie:
- O czym marzysz?
A użyt­kownik 2 od­po­wiada na py­tanie i za­daje ko­lej­ne, ażeby następna oso­ba miała, na co od­po­wie­dzieć.

Za­sada jest jedna:
- Szcze­rość!

Go­towi... Do star­tu... Start!
Czy jak idziesz po uli­cy to zacho­wujesz się ( tak w myślach ) jak łowca?
Roz­glądasz się z py­taniem
- Co by tu us­trze­lić?

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

wczoraj, 00:03Naja wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

przedwczoraj, 21:15doremi wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

przedwczoraj, 01:32doremi wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

20 lipca 2019, 08:02rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

20 lipca 2019, 08:01rudolf88 wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

19 lipca 2019, 10:41Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

19 lipca 2019, 10:38Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

19 lipca 2019, 10:37Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

19 lipca 2019, 10:37Naja wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

19 lipca 2019, 00:51Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera