101 pomysł na ulepszenie tego miejsca

10 od­po­wie­dzi w wątku, w ka­tego­rii O ser­wi­sie Cy­taty.in­fo.


Nie ma chętnych do wy­jaśnień. Chodzi­laś do szkoły! Był czas na za­dawa­nie py­tań. Te­raz radź so­bie sa­ma! 

wypowiedź


Kto mi wy­jaśni o co chodzi z tą zieloną zakładką z bo­ku 'Opi­nia' 

wypowiedź


no­wy po­mysł ad­mi­na? to już chy­ba 102 

wypowiedź


ad­min roz­począł akcję
co­famy się w cza­sie...
do lat 70-tych pop­roszę :)  

wypowiedź


co jest grane
ja­kieś prze­suniecie cza­su, o którym nic nie wiem? 

wypowiedź


ja­ki dzi­siaj cy­tat dnia? bo mi się nie wyświet­la 

wypowiedź


Mam ten pier­wszy lub os­tatni, 01 pomysł.
War­to byłoby nap­ra­wić us­ta­wienia...do­dawa­nie zdjęć, ikon, awa­tara - 
nie działają na dodaj!
Ech............. 

wypowiedź


Mnie bar­dzo iry­tuje to, że cza­sami zdarzają się afo­ryz­my/myśli dnia na­wet z 2011 ro­ku. Myślę, że po­win­ny być bra­ne te, które w da­nym dniu lub ty­god­niu zys­kały naj­więcej fiszek i z nich po­win­no się lo­sować. A nie, ma­my myśl dnia, a tam ja­kiś tek­st z 2011 rok. Dla mnie śmie­chu war­te troszkę. 

wypowiedź


Użyt­kowni­kom czy mo­dera­torom? Większość dzieł pow­sta­je pod wpływem cze­goś bliżej nieok­reślo­nego. Działania też, dla­tego tak tęsknię za starą wer­sja cy­tatów. 

wypowiedź


w naszym por­ta­lu pa­nuje ta­ka mo­da na wyróżnianie myśli tyl­ko tych zna­nych autorów ...Bzdu­ra - jak stąd do Vegas.
To raz.

A dwa - jak Wy wszys­cy ta­cy mądrzy jes­teście to zróbcie so­bie włas­ny por­tal i nim zarządzajcie.

Trzy - po­lecam na­de wszys­tko zacząć czy­tać książki. Bo z In­terne­tu wiele nie wy­niesiecie. 

wypowiedź
Pierwsza wypowiedź

NeCrOtOn NeCrOtOn 27 grudnia 2011, 18:45 Wi­tam. Wiem,że za­pew­ne ni­komu nie spo­doba się ten po­mysł ale jak już zdążyliście zauważyć w naszym por­ta­lu pa­nuje ta­ka mo­da na wyróżnianie myśli tyl­ko tych zna­nych autorów ... a gdy­by tak wyrównać szan­se ?

W krużgan­ku przy myśli da­nego użyt­kowni­ka wi­dać je­go nick i ilość plusów a gdy­by tak zasłonić nick , ilość plusów i opi­nie przy myśli tak jak w quizie? Myślę,że sy­tuac­ja zmieniłaby się diamet­ralnie. Po­wiecie mi te­raz ,,ale prze­cież jak spoj­rzysz głębiej w pro­fil da­nego auto­ra to je­go myśl będzie wi­dać, ale np. na czas 2 dni po­bytu w krużgan­ku można jej nie pub­li­kować na pro­filu; ) Wte­dy myśl z naj­lep­szy­mi opi­niami tra­fiłaby na stronę główną i już po ok­re­sie tej ,,kur­ty­ny" wszys­tko byłoby jasne.

Proszę o in­ne su­ges­tie jak­by można po­lep­szyć ten po­mysł, cho­ciaż nie wiem czy ja­kikol­wiek po­mysł od zwykłego użyt­kowni­ka przeszedł da­lej niż po­za te­mat; )


Z góry dzięku­je za przeczy­tanie.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Aktywność

wczoraj, 16:16Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 14:37.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.  

wczoraj, 14:34Cropka wy­powie­dział się w wątku offtop.  

wczoraj, 14:07Lila. wy­powie­dział się w wątku Ogródeep,

wczoraj, 14:03.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.  

wczoraj, 14:00Lila. wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

wczoraj, 13:27Cropka wy­powie­dział się w wątku offtop.  

wczoraj, 13:26Cropka wy­powie­dział się w wątku Gry słow­ne

wczoraj, 13:24.Rodia wy­powie­dział się w wątku offtop.  

wczoraj, 13:09Cropka wy­powie­dział się w wątku offtop.